DZIKIE ŻYCIE

Dziki powiat

Radosław Sawicki

Stowarzyszenie „Wspólna Ziemia” z Chojnic przystępuje do realizacji nowego projektu ochrony przyrody. Projekt ów nazwaliśmy „Ochrona bioróżnorodności w powiecie chojnickim. - Dziki Powiat”. Nasze działania mają być kontynuacją ogólnopolskiej kampanii „Mapa dzikiej Polski”, koordynowanej przez Pracownię. Za cel stawiamy sobie:


1. Zebranie informacji o cennych przyrodniczo miejscach w czterech gminach powiatu chojnickiego,
2. Opracowanie na podstawie zgromadzonej bazy danych mapy przedstawiającej najcenniejsze obszary,
3. Dążenie do stworzenia prawnej ochrony najwartościowszych miejsc poprzez tworzenie rezerwatów, użytków ekologicznych, pomników przyrody etc.,
4. Stworzenie sieci osób zainteresowanych ochroną cennych przyrodniczo miejsc w swoich miejscowościach i najbliższej okolicy.

Presja człowieka na środowisko naturalne z roku na rok obejmuje coraz większe obszary - giną kolejne starodrzewia, torfowiska, bagienka, regulowane są rzeki i rzeczki, niszczone siedliska niekiedy bardzo rzadkich roślin i zwierząt. Antropopresja coraz silniej przekształca otaczający nas krajobraz, zubożając jego bioróżnorodność.

Projekt „Dziki Powiat” jest próbą wytyczenia nieprzekraczalnych granic dla ludzkiej ingerencji w przyrodę. Chcemy stworzyć sieć prawnie chronionych miejsc, które pozwolą zachować równowagę ekologiczną w naszym bioregionie. W swych dążeniach liczymy na przychylność i pomoc władz samorządowych, szkół, pracowników Lasów Państwowych i innych grup społecznych. Szczególnie cenna byłaby dla nas pomoc biologów, którzy swoją merytoryczną wiedzą mogliby wesprzeć nasze dążenia.

Projekt „Dziki Powiat” to zadanie być może na długie lata. Już teraz zwracamy się do wszystkich zainteresowanych współpracą z prośbą o nadsyłanie na nasz adres informacji o cennych przyrodniczo miejscach. Mogą to być bagienka, cenne fragmenty lasu, pojedyncze okazy starych drzew, stawy, oczka wodne, strumienie, źródliska, torfowiska, obszary cenne ze względu na zamieszkiwanie ich przez rzadkie gatunki np. gniazda dużych ptaków drapieżnych, żerowiska żurawi etc. Pisząc do nas nie zapomnij dokładnie określić omawianego miejsca (miejscowość, jak dojechać), podać cechy i stanowiące o jego niezwykłej przyrodniczo wartości, podać swój adres, telefon.

Radek Sawicki 
Zielony Kurier 
Ul. Bydgoska 12a/7 
89-600 Chojnice

Czerwiec 1999 (6/60 1999) Nakład wyczerpany