DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Radosław Szymczuk

Były minister środowiska Jan Szyszko nagrodzony

Prof. Jan Szyszko, były minister środowiska oraz obecny poseł Prawa i Sprawiedliwości, w grudniu 2008 r. otrzymał nagrodę „Prize Ettore Majorana – Erice – Science for Peace” za rok 2007. Wyróżnienie zostało przyznane przez Papieską Akademię Nauk, Światową Federację Naukowców i Fundację Ettore Majorany za osiągnięcia naukowe służące pokojowi i rozwojowi społecznemu. Została ona ustanowiona przez Parlament Sycylijski.

Jan Szyszko jest drugim – po Janie Pawle II – Polakiem uhonorowanym tym wyróżnieniem. Działalność naukowa prof. Szyszki dotyczy m.in. roli zarządzania lasami i krajobrazem w ochronie klimatu, środowiska i bioróżnorodności; dynamiki liczebności populacji i regeneracji systemów leśnych. Obecnie jest prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, na SGGW kieruje Pracownią Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych, wykłada także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.


Fot. Krzysztof Wojciechowski
Fot. Krzysztof Wojciechowski

Światowa Federacja Naukowców (World Federation of Scientists – WFS) została założona w 1973 r. w Erice na Sycylii. Jej celem jest promowanie współpracy naukowców z całego świata w dziedzinie nauki i technologii. Obecnie zrzesza ponad 10 tys. naukowców z więcej niż 110 krajów.

Czytelnicy Dzikiego Życia dobrze pamiętają „zasługi” ministra Szyszki dla przyrody. Jako minister środowiska zezwolił na budowę obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy. Po raz kolejny w sprawie Rospudy nie popisał się, gdy wydał zezwolenie na płoszenie oraz niszczenie siedlisk i ostoi ptaków w okresie od 1 marca do 31 lipca corocznie aż do 31 lipca 2009 r. Wydał decyzję w sprawie zwiększenia przewozowości kolei linowej na Kasprowy Wierch – zimą można wwozić w serce Tatrzańskiego Parku Narodowego 360 osób na godzinę, która została już zakwestionowana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny jako wydana z rażącym naruszeniem prawa. Szyszko zgodził się na zwiększenie zdolności przewozowej kolei bez przeprowadzenia wymaganego prawem raportu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Jak tylko mógł utrudniał rozszerzenie sieci Natura 2000, twierdził: Nie wyznaczę ani jednego metra Natury 2000 pod dyktando Unii.

Jan Szyszko jako minister środowiska, szczególnie w 2007 r., zasługiwał na antynagrodę dotyczącą ochrony przyrody, a nie na pozytywne wyróżnienie. Zapisał się w historii jako jeden z najgorszych ministrów środowiska.

Kordelas Leśnika dla Wojciecha Owczarza

W grudniu 2008 r. Wojciech Owczarz, prezes Fundacji Arka, otrzymał Honorowy Kordelas Leśnika Polskiego. Został on wręczony przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Mariana Pigana oraz Dyrektora RDLP w Katowicach Kazimierza Szablę na dorocznym spotkaniu leśników w Ustroniu 8 grudnia 2008 r.

Kordelas Leśnika Polskiego ustanowiony został w 1996 r. na wzór swego przedwojennego protoplasty, noszonego przy paradnych mundurach. Obecnie przyznawany jest osobom, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju Lasów Państwowych i gospodarki leśnej. Jest to najwyższe, honorowe wyróżnienie leśników.

Odebranie takiej nagrody przez przedstawiciela organizacji ekologicznej uważamy za kuriozalne. Ale cóż, Lasy Państwowe potrafią doceniać wiernych współpracowników. Fundacja Arka swoim programem „Ratujmy Beskidzkie Lasy” przyczyniła się niewątpliwie do poprawy wizerunku Lasów Państwowych. O tej sprawie pisaliśmy w listopadowym numerze Dzikiego Życia.

Rospuda – pozwolenie na budowę obwodnicy unieważnione


Fot. Krzysztof Wojciechowski
Fot. Krzysztof Wojciechowski

Wydane w lutym 2007 r. pozwolenie na budowę obwodnicy przez Dolinę Rospudy zostało unieważnione przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

WSA po raz trzeci przyznał rację ekologom. 15 grudnia 2008 r. unieważnione zostało pozwolenie na budowę, wydane przez wojewodę podlaskiego i utrzymane w mocy przez głównego inspektora nadzoru budowlanego, zezwalające na wariant trasy przez cenne torfowiska.

Swój wyrok sędziowie uzasadnili tym, że pozwolenie na budowę wynika z decyzji środowiskowej, a ta została unieważniona rok temu. Pozwolenie na budowę w sposób bezsporny dotyczy ingerencji w środowisko naturalne. Nie może więc być oderwane od uznanej za wadliwą i prawomocnie uchylonej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Nakazali zatem wstrzymanie budowy.

Obecnie, zgodnie z obowiązującą od 15 listopada 2008 r. ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, muszą być sporządzone nowe uzgodnienia środowiskowe. Nowy raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko jest już gotowy – został wykonany przez holenderską firmę DHV na zlecenie GDDKiA. Został sporządzony m.in. w wyniku tzw. okrągłego stołu (luty 2008 r.), kiedy to spotkali się przedstawiciele strony rządowej z władzami Augustowa i organizacjami pozarządowymi. Postanowili, że przy sporządzaniu nowego raportu oddziaływania na środowisko porównane zostaną trzy warianty – przez bagna i dwa poza nimi. 28 listopada br. raport dotarł do dyrekcji. Po naniesieniu wymaganych przez inwestora poprawek, raport w najbliższych dniach trafi do ministra środowiska. W ciągu trzech miesięcy minister na jego podstawie powinien wydać nową decyzję środowiskową, rozstrzygającą, którędy pobiegnie obwodnica.

Będą strzelać do żubrów

Białowieski Park Narodowy otrzymał zgodę na odstrzał do 40 żubrów, które z różnych powodów nie nadają się do dalszej hodowli. W pierwszej kolejności eliminowane mają być osobniki chore, ułomne, agresywne lub powodujące szkody w uprawach.

Zastępca dyrektora BPN, Aleksander Bołbot, zastrzegł, że zgoda na odstrzał selekcyjny do 40 sztuk nie oznacza, że właśnie taka liczba zwierząt musi być w tym roku wyeliminowana. W 2008 r. zgoda dotyczyła trzydziestu osobników, ale nie została wykorzystana w całości.

W związku z tym, że w Puszczy jest śnieg, rozpoczęło się doroczne liczenie żubrów żyjących na wolności. Potrwa ono do końca stycznia. Większość zwierząt liczona jest przez pracowników parku i leśników w miejscach dokarmiania.

Przy okazji liczenia prowadzone są obserwacje dotyczące kondycji fizycznej i zachowania zwierząt. Ale – jak zaznaczył Bołbot – przy decyzjach o odstrzale każda sztuka jest dokładnie obserwowana, by stwierdzić, czy zwierzę spełnia kryteria selekcyjne.

Białowieskie stado żubrów jest największe w kraju. Szacuje się, że obecnie liczy ok. 450 osobników.

(PAP)

Audyt certyfikacyjny FSC dla RDLP Białystok – konsultacje społeczne

Firma NEPCon Sp. z o.o., przedstawiciel programu certyfikacyjnego SmartWood, przeprowadzi proces odnowienia certyfikatu FSC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Rozpoczęcie audytu certyfikacyjnego planowane jest na luty/marzec 2009 r (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie), jednak już rozpoczęły się konsultacje społeczne, w ramach których można składać wnioski i uwagi dotyczące zgodności zarządzania w obrębie RDLP Białystok ze standardami FSC.

RDLP Białystok utraciła certyfikat kilkanaście miesięcy temu ze względu na niedostosowanie gospodarki do wymogów ochrony przyrody. Brak certyfikatu utrudnia jej zbyt drewna. Przypomnijmy, iż nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Białystok odpowiedzialne są m.in. za rabunkową eksploatację Puszczy Białowieskiej oraz innych rezerwatów przyrody, w tym za incydent wycięcia ponad 1000 dębów w rezerwacie przyrody Starodrzew Szyndzielski w Puszczy Knyszyńskiej.

Nadleśnictwa zapowiadają podjęcie działań, które mają dostosować zarządzanie wartościowymi kompleksami leśnymi do wymogów FSC, m.in. wyznaczenie i wyłączenie z użytkowania lasów o szczególnej wartości (HCVF), do których kwalifikuje się obszerna część z eksploatowanych aktualnie starodrzewów Puszczy Białowieskiej. Organizacje pozarządowe zapowiadają aktywny udział w planowanym audycie.

Uwagi można zgłaszać do przedstawiciela firmy NEPCon, dr. Andrzeja Czecha (tel. 601 912 965, e-mail: ac@nepcon.net) lub do Adama Bohdana (532 284 313, e-mail: pracownia@podlasie.org.pl) z Podlaskiego Oddziału Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, który gromadzi uwagi i weźmie udział w audycie.

Więcej na nepcon.net

Opracowanie: Radosław Szymczuk