DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Karina Nowicka-Kudłacz

Zaskakująca kandydatura na premiera rządu

Ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało wystąpienie z wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska oraz zgłoszenie kandydata na premiera, którym jest prof. Piotr Gliński.

Prof. Piotr Gliński jest socjologiem, wykładowcą akademickim, zawodowo związanym z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN. W latach 90. profesor był czynnym działaczem i zarazem badaczem polskiego ruchu ekologicznego, autorem książki „Polscy zieloni”. Jak wynika z archiwalnego wywiadu w miesięczniku Dzikie Życie, był również członkiem-założycielem Towarzystwa na rzecz utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego.

Nowe dowody na szkodliwość transgenicznej kukurydzy

We wrześniu br. naukowcy z instytutu CRIIGEN (Committee for Research and Independent Information on Genetic Engineering) we Francji opublikowali na łamach „Food and Chemical Toxicology” szokujące wyniki badań, które wskazują na rakotwórczy wpływ kukurydzy modyfikowanej genetycznie.

Przez dwa lata prowadzono badania, w trakcie których sprawdzono wpływ na zdrowie szczurów modyfikowanej genetycznie kukurydzy NK 603, herbicydu Roundup oraz kukurydzy NK 603 z pozostałościami herbicydu. Na podstawie tych doniesień Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) apeluje o rozpowszechnianie informacji o uzyskanych wynikach badań. Domaga się od rządu RP podjęcia szeregu działań: natychmiastowego zakazu upraw GMO w Polsce (w szczególności modyfikowanych genetycznie kukurydzy MON810 i ziemniaków AMFLORA), stopniowego wycofania środków spożywczych oraz pasz zawierających składniki GMO, a także o opracowanie regulacji, które będą wspierać tradycyjne i ekologiczne rolnictwo w Polsce.

(icppc.pl/antygmo)

Ministerstwo Walorów Smakowych odpowiada na interpelację posła ws. polowań na ptaki

W sierpniu br. poseł John Abraham Godson wystosował interpelację do ministra środowiska w sprawie polowań na ptaki. W interpelacji podniesiono kwestie: niezgodności polowań na ptaki z prawodawstwem unijnym, gdzie istnieje zakaz polowań i płoszenia ptaków w okresie lęgowym; wprowadzania w trakcie polowań olbrzymich ilości ołowiu do środowiska; zabijania przypadkowo gatunków objętych ochroną gatunkową. Poseł Godson poprosił o podanie uzasadnienia dla polowań na ptaki (podstaw przyrodniczych, naukowych, społecznych). W odpowiedzi na interpelację Ministerstwo Środowiska stwierdziło, że podawanie w wątpliwość celowości i zasadności polowań na ptaki jest błędne w świetle przepisów krajowych, unijnych i sprzeczne z tradycją narodową, europejską czy nawet światową. Dalej czytamy, że MŚ nie ma zastrzeżeń do terminów polowań na ptaki, że kwestia stosowania śrutu ołowianego zostanie ostatecznie uregulowana do 2025 r. (będzie obowiązywał całkowity zakaz stosowania ołowiu w amunicji myśliwskiej). Postrzelenie gatunków chronionych jest incydentalne, gdyż myśliwi znają gatunki łowne. Mięso dzikiego ptactwa, choć nie ma większego znaczenia ekonomicznego, posiada bardzo wiele walorów smakowych i gastronomicznych i jest traktowane jako rarytas dostępny w naszej rodzimej kuchni. W polskiej tradycji polowało się na ptactwo łowne zawsze.

(Kampania „Niech Żyją”)

Amerykański potentat paliwowy zakończył poszukiwania gazu łupkowego w Polsce

Firma ExxonMobil ogłosiła wycofanie się z dalszych prac poszukiwawczych gazu łupkowego, gdyż nie przyniosły one zadowalających wyników. Decyzja amerykańskiej firmy nie zmieniła poczynań pozostałych firm, które prowadzą obecnie odwierty na własnych koncesjach. W ujawnionej przez WikiLeaks depeszy ambasady amerykańskiej z 2006 r. to właśnie ExxonMobil negocjował korzystne dla siebie warunki eksploatacji gazu łupkowego: dostęp do terenów koncesyjnych bez wymogu przeprowadzenia przetargów, gwarancję, by wszystkie wydobyte surowce były sprzedawane po cenach rynkowych i prawo do eksportu gazu.

(marek-kryda.blog.ekologia.pl)

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz