DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Karina Nowicka-Kudłacz

Minister Sprawiedliwości za pozostawieniem art. 212 kk

Organizatorzy kampanii społecznej „Wykreśl 212 kk” wystosowali pismo do Ministra Sprawiedliwości, w którym wnioskowali o podjęcie działań legislacyjnych, zmierzających do zniesienia art. 212 kk (przepis dotyczący odpowiedzialności za przestępstwo zniesławienia).

Kampanię społeczną „Wykreśl 212 kk” prowadzą: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Izba Wydawców Prasy i Stowarzyszenie Gazet Lokalnych. Z zebranych danych wynika, że liczba osób skazanych na mocy art. 212 kk w 2010 r. wzrosła pięciokrotnie w stosunku do roku 2000, artykuł 212 kk okazał się narzędziem tłumienia krytyki. Minister nie podziela jednak opinii sygnatariuszy pisma i stoi na stanowisku, że art. 212 kk powinien pozostać w kodeksie karnym. Minister argumentował m.in., że art. 54 Konstytucji zapewniający wolność słowa nie stanowi domniemania pierwszeństwa przed innymi wolnościami i prawami, w tym przed prawem do ochrony czci, dobrego imienia, życia prywatnego oraz rodzinnego, gwarantowanych art. 47 Konstytucji, co więcej w trakcie wyborów art. 212 kk chroni osoby pełniące funkcję publiczne przed porażką wyborczą spowodowaną pomówieniem, tym samym art. 212 kk chroni wartości demokratyczne.

(obserwatorium.org)

Kolejne dowody w sprawie masowego wymierania pszczół


Honey Bee Macro. Fot. Wildxplorer, flickr.com
Honey Bee Macro. Fot. Wildxplorer, flickr.com

15 marca pszczelarze z całego kraju zorganizowali pikietę pod hasłem „Marsz w obronie pszczół”. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi decydentów na fakt masowego wymierania pszczół. Pszczelarze podkreślali rolę pszczołowatych jako zapylaczy, ich niebagatelną rolę w gospodarce i rolnictwie. Wskazywali na czynniki prawdopodobnie odpowiedzialne za masowe wymieranie pszczół: środki ochrony roślin z grupy neonikotynoidów oraz rośliny genetycznie modyfikowane.

Najnowsze wyniki badań naukowców z Harvard School of Public Health potwierdzają doniesienia, że to właśnie insektycyd imidakloprid może powodować masowe ginięcie pszczół. Uszkadza on system nerwowy pszczół, które gubią się poza ulem, stąd brak martwych owadów w ulu i jego pobliżu. Naukowcy podkreślają, że w badaniach użyto stężenia insektycydu niższego niż te stosowane zwykle na polach albo w rejonach, gdzie często żerują pszczoły.

Będzie zakaz długodystansowych transportów zwierząt na rzeź?

Parlament Europejski przyjął Pisemną Deklarację 49/2011, wzywającą do zakazania transportów długodystansowych (powyżej 8 godzin) dla zwierząt transportowanych na rzeź w UE. Pisemna Deklaracja jest oficjalnym stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, zostanie następnie przekazana Komisji Europejskiej oraz rządom krajów członkowskich. Dokument wzywa Komisję Europejską oraz Radę do nowelizacji Rozporządzenia 1/2005 oraz do wprowadzenia maksymalnie 8-godzinnego czasu transportu zwierząt na rzeź.

Kampanię na rzecz skrócenia czasu transportu zwierząt na rzeź zapoczątkowała organizacja Animal’s Angels. Odniesiony sukces organizacje prozwierzęce zawdzięczają lobbingowi prowadzonemu wśród eurodeputowanych. Ze strony polskiej lobbingiem i koordynacją zajmowała się Fundacja Viva!.

Minister Rolnictwa za zakazem uprawy kukurydzy MON 810

Minister Rolnictwa Marek Sawicki na zwołanej konferencji prasowej ogłosił wprowadzenie, w formie rozporządzenia, całkowitego zakazu uprawy modyfikowanej kukurydzy MON 810.

Prawo europejskie zabrania dyskryminacji roślin genetycznie modyfikowanych, jednak w uzasadnionych przypadkach kraj członkowski może wprowadzić zakaz krajowy. Uzasadnieniem zakazu w Polsce będzie …ewentualna możliwość przenoszenia pyłku tej kukurydzy na pożytki pszczele. Zakaz upraw kukurydzy MON 810 wprowadziły już Niemcy, Francja, Węgry, Luksemburg, Grecja i Austria, a Bułgaria jest w trakcie wprowadzania takiego zakazu. W Polsce areał upraw kukurydzy MON 810 rośnie, Greenpeace szacuje, że obecnie wynosi on już 3 tys. ha.

(wyborcza.pl)

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz