DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Karina Nowicka-Kudłacz

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego odwołany

Minister Środowiska pod koniec stycznia odwołał ze stanowiska dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego Zdzisława Szkirucia, który pełnił tę funkcję od 2010 r.

Białowieski PN miał problemy finansowe, np. w grudniu 2011 r. zabrakło pieniędzy na wypłaty dla pracowników. Minister Środowiska zlecił kontrolę, która miała określić, czy placówka była dobrze zarządzana. Wyniki kontroli wykazały, że złamano dyscyplinę finansową i poniesiono nieplanowane wydatki. Obowiązki dyrektora parku przejął jego zastępca, Aleksander Bołbot.

Problemy finansowe nie służą próbom powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego, jak zastrzega pełniący obecnie obowiązki dyrektora Bołbot.

(radio.bialystok.pl)

List do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzania wodą

Koalicja organizacji pozarządowych wystosowała list do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym domaga się strategicznego i systematycznego podejścia do zagadnień gospodarowania wodą na terenach rolniczych. List organizacji przyrodniczych to reakcja na zapowiedź stworzenia przez ministerstwo „Narodowego Programu Odnowy Melioracji i Rozwoju Retencji”.

W przedstawionym stanowisku organizacje wskazały na konieczność dostosowania takiego programu do obecnych zobowiązań i zagrożeń: konieczność osiągnięcia dobrego stanu wód oraz ekosystemów zależnych od wód, zmian klimatycznych spowodowanych emisją gazów cieplarnianych, przeciwdziałania powodziom poprzez powiększanie retencji zlewniowej na terenach rolniczych itp. Organizacje przyrodnicze podkreśliły, iż anachronizmem jest samo odtwarzanie melioracji, a także dotychczasowe podejście do kształtowania i utrzymywania cieków i urządzeń wodnych na terenach rolniczych.

(Klub Przyrodników)

Powołano nowego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Na początku lutego Minister Środowiska powołał nowego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Został nim 46-letni Adam Wasiak, absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz kierunku Master of Business Administration w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego.

Nowy dyrektor był wcześniej m.in. dwukrotnie szefem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, jest poza tym członkiem kilku towarzystw i stowarzyszeń: Polskiego Towarzystwa Leśnego, Ligi Ochrony Przyrody, Polskiego Związku Łowieckiego. Hobby dyrektora to podróże, narciarstwo, łowiectwo i literatura.

(lasy.gov.pl)

Zgoda na odstrzał kruków unieważniona

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska unieważnił decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, zezwalającą na odstrzał 250 kruków, 190 wron siwych i 600 srok, wydaną w lipcu 2011 r.

Ze względu na protesty organizacji ekologicznych, m.in. Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, GDOŚ najpierw wstrzymał wykonanie decyzji, a następnie w toku postępowania wyjaśniającego unieważnił ją i orzekł, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa, a jej wykonanie spowodowałoby popełnienie czynu karalnego. Ekolodzy podkreślają, że brakuje dowodów naukowych, które uzasadniałyby wydanie zgody na odstrzał, a wyniki liczebności populacji ptaków, na których opierała się decyzja, były przeszacowane.

Decyzja GDOŚ nie jest prawomocna, a Szczycieńskie Towarzystwo Przyrodnicze, które wnioskowało o odstrzał ptaków, odwołało się od decyzji.

(gazeta.pl)

Debata u prezydenta o GMO

8 lutego odbyło się spotkanie w ramach forum debaty publicznej pt. „Organizmy modyfikowane genetycznie – Konieczność czy wybór? Szansa czy zagrożenie?”. Spotkaniu patronował Prezydent RP Bronisław Komorowski.

W trakcie debaty publicznej wyszły na jaw nowe, nieznane fakty. Okazało się, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Środowiska nie uzyskały i nie były zainteresowane uzyskaniem porady ze strony MSZ w zakresie prawnych możliwości wprowadzenia zakazu upraw GMO w Polsce w zgodzie z przepisami UE. Do udziału w debacie nie zaproszono największej polskiej organizacji krytykującej GMO – Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”. Według o. Stanisława Jaromiego, uczestnika debaty, jest ona jednak sukcesem społeczeństwa obywatelskiego, które nie może być dłużej ignorowane w tej sprawie.

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz