DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Karina Nowicka-Kudłacz

Poszukiwani nowi dyrektorzy parków narodowych

Ministerstwo Środowiska ogłosiło 25 lipca nabór na stanowisko dyrektorów dwóch parków narodowych: Biebrzańskiego i Białowieskiego. Rozstrzygnięcie konkursu i nominacje nowych dyrektorów odbędą się prawdopodobnie we wrześniu.

Wymagania wobec kandydatów oraz przebieg postępowania kwalifikacyjnego reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego. Na stronie ministerstwa czytamy, że poszukiwane są osoby o umiejętnościach menedżerskich, które zadbają o pozytywny wizerunek parku i będą współpracować z lokalnymi społecznościami. Główny Konserwator Przyrody, Janusz Zaleski, podsumowuje ponadto: Szukamy pasjonatów, którzy dobrze zatroszczą się o wspólne dobro, jakim jest park narodowy i przyroda.

(mos.gov.pl)

Zaawansowanie prac poszukiwawczych gazu łupkowego

Ministerstwo Środowiska podsumowuje obecny etap prac poszukiwawczych, mających na celu rozpoznanie oraz oszacowanie złóż gazu z łupków. Z przedstawionych danych wynika, że prace poszukiwawcze dotyczą 29% kraju, a obszar poszukiwań obejmuje 13 województw. Na poszukiwanie gazu łupkowego wydano od początku 2007 r. 111 koncesji, kolejne wnioski są rozpatrywane. Największe zainteresowanie wnioskujących o koncesję dotyczyło Polski północnej i wschodniej, od Pomorza po Lubelszczyznę. W ramach prac poszukiwawczych do końca 2021 r. przedsiębiorcy maja wykonać łącznie 308 otworów.

W międzyczasie od początku 2012 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska realizuje projekt badawczy, którego celem jest kompleksowa ocena oddziaływania eksploatacji gazu ze złóż niekonwencjonalnych na środowisko. Celem projektu, poza badaniem możliwych oddziaływań eksploatacji gazu łupkowego na środowisko, jest m.in. opracowanie najlepszych praktyk w zakresie monitoringu środowiskowego oraz szczegółowych wytycznych do wykonywania raportów i przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rada Ministrów pracuje jednocześnie nad rozporządzeniem w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów.

(mos.gov.pl)

Zmiany w ustawie o ochrony przyrody przyjęte przez Senat

W sierpniu Senat przyjął bez poprawek sejmową ustawę z 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w ustawie zmieniają podstawę prawną ochrony gatunkowej i wymagają wydania nowych rozporządzeń o ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt. Znowelizowana ustawa ustala w szczególności organy kompetentne oraz zasady udzielania odstępstw od zakazów ochrony gatunkowej, inne zmiany to m.in. przemianowanie „Strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej” na „Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej”, będący elementem polityki rządu.

Zmieniły się zapisy kontrowersyjnego art. 28 ust. 11 pkt. 3a ustawy. Umożliwiał on nadleśnictwom, które ustanowiły plan urządzenia lasu poddany ocenie oddziaływania na środowisko, wyłączenie ze sporządzania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Obecny zapis określa, że podstawą do wyłączenia będzie tylko sytuacja, gdy plan urządzenia lasu zawierałby cały zakres Planu Zadań Ochronnych (zakres z art. 28 ust 10 ustawy) dla obszaru Natura 2000 i zostałby uzgodniony w tym zakresie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

(Klub Przyrodników)

Ramowa dyrektywa wodna a dyrektywy „naturowe”

Komisja Europejska wydała nową publikację pod tytułem „Links between the Water Framework Directive and Nature Directives”, w której wyjaśnia powiązania między prawodawstwem unijnym w zakresie ochrony wód a ochroną przyrody. Dokument ma formę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, część opisową wzbogacono o liczne studia przypadku. Opracowanie jest dostępne pod adresem: http://circa.europa.eu

(GDOŚ)

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz