DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Karina Nowicka-Kudłacz

Zmiany legislacyjne w funkcjonowaniu samorządów mają wpływ na ochronę przyrody

Minister Administracji i Cyfryzacji przygotował projekt założeń projektu Ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. W projekcie stawianie są następujące cele: zwiększenie samodzielności i elastyczności działania samorządów, współpraca i dobrowolne łączenie jednostek samorządu terytorialnego oraz poprawa procedur, w ramach których realizują one zadania publiczne.

W ramach poprawy procedur zaproponowano m.in. zmiany w Ustawie o ochronie przyrody oraz Ustawie Prawo ochrony środowiska w zakresie dotyczącym ochrony zadrzewień i terenów zieleni. Zmiany mają na celu uproszczenie i usprawnienie procedur wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, obniżenie opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar administracyjnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń czy zgłoszenia. W Ustawie o podatku leśnym zaproponowano zniesienie preferencyjnej stawki podatku leśnego (50%) dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych. Zapis ten pozostał pomimo negatywnej opinii Ministra Środowiska. Zdaniem Ministra zrównanie podatku leśnego w lasach gospodarczych i chronionych zmniejszy szczupłe dochody parków narodowych oraz może przełożyć się na zmniejszenie liczby nowo powoływanych rezerwatów leśnych.

(legislacja.rcl.gov.pl)

Komisja Europejska wzywa Polskę do przestrzegania prawa ochrony środowiska przy opracowywaniu programu zapobiegania powodziom

Od 2011 r. Polska realizuje na terenie pięciu województw „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, uchwalony przez Radę Ministrów. Program jest finansowany m.in. przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W listopadzie 2012 r. Komisja Europejska (KE) wystosowała oficjalne wezwanie do usunięcia uchybienia, gdyż program nie jest zgodny z unijnym prawodawstwem.

Nieusatysfakcjonowana odpowiedzią Polski KE wszczęła kolejne kroki – skierowała do Polski tzw. Uzasadnioną Opinię (Reasoned Opinion). Polska musi udzielić odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy, w przeciwnym wypadku Komisja skieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(europa.eu, Klub Przyrodników)

Małe morze, duże problemy

Morze Bałtyckie boryka się z wieloma problemami. Od lat uważane jest za jeden z najbardziej zanieczyszczonych akwenów na świecie. Zanieczyszczenie biogenami przyczynia się do eutrofizacji wód. Zanieczyszczenia w obrębie akwenu kumulują się z powodu słabej wymiany wód z Morzem Północnym, która następuje raz na około 30 lat.

Dodatkowym problemem jest niezrównoważone rybołówstwo oraz brak limitów połowowych dla większości gatunków poławianych komercyjnie. Sytuację może uzdrowić reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb), która ograniczy połowy oraz wprowadzi zakaz odrzutów, poprzez selektywne metody połowów (odrzuty to wyrzucane do morza przyłowy – przypadkowo złowione niepożądane gatunki ryb, ptaki, żółwie i ssaki morskie). Tworzenie morskich obszarów chronionych oraz opracowywanie dla nich planów ochrony i zarządzania umożliwi powstanie tarlisk i przyczyni się do odbudowy stad ryb.

(srodowisko.ekologia.pl)

Unijna ankieta o łupkach zmanipulowana?

Do 23 marca br. obywatele Unii Europejskiej mogli wyrazić swoją opinię na temat eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu oraz ropy naftowej, wypełniając przygotowaną w tym celu ankietę. Spośród 22 809 zarejestrowanych odpowiedzi od obywateli aż 53% pochodziło z Polski.

W polskich mediach pojawiło się szereg doniesień jakoby ankieta była tendencyjna, a nawet zmanipulowana. Podkreślano fakt, że ankietę w j. polskim udostępniono później niż obiecano, zawarto w niej tendencyjne sformułowania – nie zrównoważono pytań o szanse i ryzyka związane z eksploatacją gazu z łupków. Media puentują, że KE „poszła na rękę” przeciwnikom łupków.

(gazeta.pl)

Polski Związek Łowiecki obchodzi 90-lecie „działań na rzecz polskiej przyrody”

Polski Związek Łowiecki (PZŁ) powstał w 1923 r. na bazie Centralnego Związku Polskich Stowarzyszeń Łowieckich. Nazwę PZŁ przyjął w 1936 r.

Obecnie związek zrzesza ponad 114 tys. członków. Od 1994 roku PZŁ jest członkiem Federacji Związków Łowieckich Krajów EWG – FACE (Federation des Associations des Chasseurs de la C.E.E.), pełniącej rolę organu doradczego Parlamentu Europejskiego w zakresie łowiectwa i ochrony zwierzyny.

Minister Środowiska Marcin Korolec wziął udział w obchodach jubileuszu, podkreślał podczas nich zasługi myśliwych w prowadzeniu edukacji ekologicznej społeczeństwa, programów przywracania i wzmacniania naturalnych ostoi zwierzyny oraz zwalczania kłusownictwa. Minister „życzył wszystkim myśliwym dalszych owocnych działań na rzecz polskiej przyrody”.

(mos.gov.pl)

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz