DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Karina Nowicka-Kudłacz

Senacka Komisja Środowiska domaga się skutecznej ochrony ptaków gniazdujących w budynkach

Komisja Środowiska Senatu RP na kilku posiedzeniach zajmowała się problemem niszczenia siedlisk i lęgów ptaków gniazdujących w budynkach (m.in. jerzyków, jaskółek i wróbli), związanym z niewłaściwym planowaniem oraz prowadzeniem prac remontowo-modernizacyjnych w budynkach.

Na początku marca br. komisja zajęła w tej sprawie stanowisko, w którym podkreśliła potrzebę podjęcia kompleksowych działań w zakresie ochrony ptaków w budynkach. W tym celu wystąpiła z konkretnymi propozycjami do szeregu organów: Ministra Środowiska, Ministra Sprawiedliwości i Generalnego Prokuratora, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz organów samorządowych. Komisja zaproponowała zmiany legislacyjne, podjęcie współpracy przez różne organy w celu szybkich interwencji w sytuacji zagrożenia gniazd i lęgów, uzależnienie wypłaty dofinansowania na termomodernizację z WFOŚiGW od spełnienia wymagań ochrony ptaków przez inwestorów, i szereg innych.

Komitety olimpijskie Polski i Słowacji podpisały umowę o współpracy w sprawie ZIO 2022

Jesienią ubiegłego roku władze Krakowa, Zakopanego i przedstawiciele Słowacji podpisali list intencyjny w sprawie wspólnego ubiegania się o organizację zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 r., gdzie miastem-gospodarzem byłby Kraków.

W marcu br. podjęto kolejne kroki. Polski Komitet Olimpijski oraz jego słowacki odpowiednik podpisali ramową umowę o współpracy obu narodowych komitetów, w której określili zadania, jakie muszą być zrealizowane w procedurze aplikacyjnej oraz warunki (m.in. konieczna jest gwarancja władz państwowych i samorządowych, także w zakresie sfinansowania samej procedury kandydowania).

Miasto-gospodarz, czyli Kraków, zaproponuje szczegółową lokalizację miejsc rozgrywania zawodów w poszczególnych dyscyplinach. Zakłada się, że turnieje hokeja na lodzie mężczyzn i kobiet oraz narciarstwa alpejskiego odbędą się na Słowacji. W Polsce, w Zakopanem – zawody narciarstwa klasycznego, biathlonu i snowboardu. Padły propozycje budowy trasy kolejowej ze Szczyrbskiego Jeziora do Polski (w części przechodzącej przez Tatry biegłaby tunelem) oraz potrzeby zmodernizowania infrastruktury łączącej Kraków z Zakopanem.

Apel przedstawicieli polskiej kultury sprzed 16 lat, którzy wołali o opamiętanie, aby nie traktować Tatr „jak produktu, który ma przynieść wielkie zyski, a po wykorzystaniu stanie się kolejnym śmieciem na wysypisku cywilizacji”, wciąż pozostaje aktualny.

(pkol.pl, pracownia.org.pl)

Apel o reformę Wspólnej Polityki Rolnej

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, WWF Polska, Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz Polski Klub Ekologiczny włączyły się do europejskiej akcji zbierania podpisów pod apelem o zrównoważoną Wspólną Politykę Rolną.

W liście otwartym do europosłów nawoływano o wprowadzenie zmian w zakresie dopłat rolniczych, które nie powinny zależeć od powierzchni upraw, lecz od realizacji przez rolników działań przyjaznych przyrodzie, tj. bazujących na gospodarowaniu w sposób zrównoważony. Pod apelem podpisało się ponad 40 tys. osób z całej Europy. Głosowanie w Parlamencie Europejskim nad kształtem polityki rolnej odbędzie się niebawem.

(ekologia.pl)

Ważna rola miast w ochronie bioróżnorodności

W listopadzie 2012 r. ukazał się raport pod tytułem „Cities and Biodiversity Outlook” („Prognozy dla miast i bioróżnorodności”), w którym zdefiniowano główne problemy związane z postępującą urbanizacją: presja na ekosystemy, aneksja obszarów rolniczych, inwazja gatunków obcych, niedoskonałość prawa i planowania przestrzennego, fragmentacja siedlisk, zaburzenia klimatu oraz zanieczyszczenie powietrza i wody.

Raport nie ogranicza się jednak do definiowania problemów, lecz ukazuje także przykłady dobrych praktyk i rozwiązań. W raporcie sformułowano tezy prezentujące korzyści społeczno-gospodarcze w ochronie, zarządzaniu i modelowaniu środowiska przyrodniczego miasta, wskazano na korelację między prawidłowo funkcjonującymi ekosystemami w mieście a jakością życia ich mieszkańców. Miasto pełni ważną funkcję w zachowaniu bioróżnorodności, w przyszłości w związku z postępującym procesem urbanizacji rola miast wzrośnie w tym zakresie. Raport dostępny jest pod adresem www.cbd.int/en/subnational/partners-and-initiatives/cbo/cbo-action-and-policy-executive-summary.

(e-czytelnia.abrys.pl)

GDOŚ wydał katalog roślin gatunków obcych w Polsce

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała publikację „Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych”.

W publikacji podano szereg informacji o gatunkach obcego pochodzenia: o ich pochodzeniu geograficznym, okresie przybycia, rodzaju kolonizowanych zbiorowisk, opis ekologii i oddziaływań na gospodarkę, zdrowie i środowisko. Oceniono poziom zagrożenia każdego gatunku dla rodzimej przyrody. Publikacja jest dostępna na stronie internetowej GDOŚ.

(gdos.gov.pl)

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz