DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Karina Nowicka-Kudłacz

Wielkie Jeziora Mazurskie zamierają

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich to nazwa geograficzna środkowej części Pojezierza Mazurskiego. Prawie ⅓ powierzchni krainy pokrywają jeziora, połączone systemami kanałów w dwa kompleksy oddzielone wododziałem – zlewnia kompleksu północnego odprowadza wody do Narwi, a południowego do Wisły.

Na zlecenie Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” naukowcy z Zakładu Ekologii Mikroorganizmów Instytutu Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego po raz kolejny sprawdzali stan jakości wód oraz zagrożenia eutrofizacyjne południowej części kompleksu jezior. Przebadano stan wód 11 jezior, w tym jezior Niegocin i Śniardwy. Z przedstawionych wyników badań wypływają alarmujące wnioski o postępującej eutrofizacji jezior.


Krzysztof Urbanowicz, Mazury, flickr.com/photoskurbanowicz/6108069901
Krzysztof Urbanowicz, Mazury, flickr.com/photoskurbanowicz/6108069901

Stan wód w jeziorach zależy od użytkowania i zagospodarowania zlewni jezior (w szczególności bezpośredniego obrzeża i linii brzegowej) oraz samych jezior (nawodne użytkowanie turystyczne, rekreacyjne). Stan wód jezior można poprawić poprzez zmianę funkcjonowania systemu oczyszczalni ścieków z modelu scentralizowanego na rzecz lokalnych oczyszczalni ścieków. Bardzo ważną kwestią jest poza tym wyegzekwowanie od właścicieli jednostek pływających wyposażenia kabin w zbiorniki na ścieki.

(lgd.mazurskiemorze.pl)

Nowy raport IPCC o zmianach klimatu

Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu przedstawił raport, z którego jednoznacznie wynika, że to działalność człowieka odpowiada za zmiany klimatu.

Emitowane do atmosfery gazy cieplarniane powodują szereg niekorzystnych zjawisk: upały, powodzie, podnoszenie się poziomu mórz i oceanów czy zakwaszenie wód zbiorników. Zjawiska te wpłyną pośrednio bądź bezpośrednio na życie ludzi na całym globie.

Zespół naukowców opracował po raz pierwszy światowy limit emisji CO2. Apeluje on poza tym do krajów Unii Europejskiej o obniżenie celu redukcyjnego do 40 proc. do 2030 r. i ustalenie dwóch dodatkowych celów: dla energii odnawialnej i oszczędności energii.

Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie internetowej ipcc.ch.

(koalicjaklimatyczna.org)

Parlament Europejski chce zaostrzenia OOŚ w trakcie wydobywania gazu łupkowego

Na początku października br. w Parlamencie Europejskim przegłosowano stanowisko negocjacyjne w sprawie projektu nowelizacji dyrektywy o ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko. Nowelizacja dyrektywy zakłada wykonanie pełnej oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) na każdym etapie inwestycji dotyczącej wydobywania gazu łupkowego, również na wstępnym etapie poszukiwawczym.

Kolejnym krokiem w Parlamencie Europejskim będzie prowadzenie negocjacji przez sprawozdawcę PE z państwami UE. Jeżeli zmiany przepisów zostaną przyjęte w tej formie przez kraje członkowskie UE, Polska będzie musiała zaostrzyć zliberalizowane prawo, które nie wymaga od inwestorów przeprowadzenia OOŚ przy wierceniach do 5 km głębokości.

(pap.pl, gazlupkowy.pl)

Energetyka odnawialna motorem rozwoju gospodarczego

Dr Andrzej Kassenberg, prezes Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE), uważa, że energetyka rozproszona, oparta na lokalnych mikro- i małych instalacjach, takich jak przydomowe wiatraki, panele fotowoltaiczne i biogazownie, wpłynie na poprawę koniunktury gospodarczej i przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy.

Prezes InE przytacza przykład Niemiec, gdzie w energetyce rozproszonej i odnawialnych źródłach energii (OZE) zatrudnienie znalazło 370 tys. osób (dane z 2010 r.).

Polską energetykę czekają zmiany i konieczność zainwestowania sporych środków w tę branżę. W przyszłym roku zaczną obowiązywać przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (tzw. dyrektywa IED), która nakazuje obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Jest to kluczowy moment dla Polski, jaki obierze kierunek rozwoju: czy nadal środki inwestowane będą w wielką energetykę i modernizowanie przestarzałych siłowni, czy w energetykę rozproszoną i odnawialne źródła energii.

(newseria.pl)

Nowe narzędzie legislacyjne do walki z gatunkami inwazyjnymi

Komisja Europejska zgłosiła wniosek o wydanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych i zarządzania nimi.

KE podjęła działanie legislacyjne w obliczu wzrastającej populacji gatunków inwazyjnych w Europie. Szacuje się, że w Europie występuje 12 tys. gatunków, które są obce w tutejszym środowisku naturalnym, a około 15 procent tej liczby to gatunki inwazyjne.

Projekt rozporządzenia zakłada powstanie listy inwazyjnych gatunków obcych, a gatunki ujęte na liście zostaną objęte zakazami m.in. importu do UE, kupna, sprzedaży, stosowania i uwalniania do środowiska.

(gdos.gov.pl)

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz