DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Karina Nowicka-Kudłacz

Gościnna Dolina zespołem przyrodniczo-krajobrazowym

O perypetiach tego przyrodniczo cennego obszaru w Bielsku-Białej informowaliśmy wielokrotnie. Gościnna Dolina to teren położony na południu Bielska-Białej, poniżej stoków Dębowca. Został objęty ochroną w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w 2006 r. ZP-K powołano na gruntach Skarbu Państwa, gminy Bielsko-Biała oraz prywatnych.

Właściciele gruntów prywatnych zaskarżyli uchwałę Rady Miejskiej powołującą ZP-K, argumentując, że zakazy uniemożliwiają im rozporządzanie swoją własnością. Sprawa zakończyła się wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przychylił się do argumentów właścicieli prywatnych gruntów. NSA orzekł, że konieczne jest wykazanie walorów przyrodniczych powoływanych form ochrony przyrody, a w przypadku Gościnnej Doliny doszło do uchybienia w tym zakresie przez włodarzy Bielska-Białej.

W styczniu 2013 r. Rada Miejska Bielska-Białej ponownie powołała ZP-K na tym terenie w oparciu o najnowsze opracowania przyrodnicze i krajobrazowe. Wyznaczając ZP-K starano się ograniczyć jego zasięg na gruntach prywatnych do niezbędnego minimum.

Europejskie konsultacje on-line

Komisja Europejska stworzyła platformę o nazwie „Twój głos w Europie”, na której oferuje dostęp do konsultacji, forów dyskusyjnych oraz innych narzędzi umożliwiających każdemu obywatelowi aktywny udział w procesie kształtowania polityki europejskiej.

Działy „Konsultacje” i „Inne narzędzia” umożliwiają wyrażanie opinii na temat polityki UE oraz innych kwestii dotyczących Europy. Obecnie w obszarach środowisko oraz rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich trwają m.in. konsultacje „Niekonwencjonalne paliwa kopalne (np. gaz łupkowy) w Europie” oraz „Konsultacje w sprawie przeglądu europejskiej polityki w zakresie rolnictwa ekologicznego”. Każdy obywatel ma tym samym wpływ na kształtowanie polityki UE, aczkolwiek jak podkreślono konsultacje i ich wyniki w żaden sposób nie przesądzają o ostatecznych rezultatach ani formie ewentualnej decyzji, którą Komisja Europejska podejmie […].

Adres platformy: ec.europa.eu/yourvoice/index_pl.htm.

Polska pozwana za brak wdrożenia tzw. Dyrektywy azotanowej

W styczniu br. Komisja Europejska skierowała przeciwko Polsce pozew do Trybunału Sprawiedliwości UE za brak skutecznego rozwiązania problemu zanieczyszczenia wody azotanami pochodzenia rolniczego.

KE zarzuca Polsce, że pomimo obowiązywania Dyrektywy azotanowej od 2004 r., niewiele zrobiła w tym zakresie, wyznaczyła niedostateczną liczbę stref zagrożenia zanieczyszczenia azotanami oraz nie podjęła odpowiednich środków mających na celu ograniczanie zanieczyszczeń w tych strefach oraz zapobieganie im. Podjęte środki powinny obejmować m.in. wprowadzenie czasowych zakazów stosowania nawozów naturalnych i chemicznych, zapewnienie odpowiednio pojemnych miejsc składowania nawozu naturalnego w okresach, gdy nie wolno go stosować oraz wprowadzenie ograniczeń w zakresie stosowania nawozów.

(europa.eu)

Kontrowersyjna wystawa w Kielcach

Muzeum Narodowe w Kielcach zorganizowało wystawę „Zwierzęta i kontynenty” na której zaprezentowano spreparowane okazy ponad 150 zwierząt, w tym gatunki zagrożone wyginięciem z powodu kłusownictwa i polowań, takie jak nosorożec czy słoń afrykański, chronione Konwencją Waszyngtońską (CITES), której Polska jest sygnatariuszem. Spreparowane zwierzęta pochodzą z prywatnej kolekcji kieleckiego biznesmena Władysława Kamusińskiego, myśliwego.

WWF Polska i Viva! Polska w liście otwartym zaapelowały do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego, o interwencję w sprawie wystawy, gdyż w zaprezentowanej formie zachęca do zabijania rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt. Wystosowały również list do Dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach, w którym zwróciły się z wnioskiem o usunięcie wystawy lub gruntowną zmianę jej obecnego kształtu.

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz