DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Karina Nowicka-Kudłacz

Samorządy chcą inwestycji na terenach parków krajobrazowych

Przedstawiciele gmin uzdrowiskowych województwa małopolskiego spotkali się z członkiem zarządu Województwa Małopolskiego. Celem spotkania było podjęcie wspólnych działań w celu zniesienia ograniczeń w zakresie prowadzenia inwestycji na terenie parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu. Ograniczenia na tych terenach wprowadzane są przepisami prawa miejscowego, a źródłem przepisów (wprowadzanych ograniczeń) jest prawo w zakresie ochrony środowiska. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że zniesienie ograniczeń jest konieczne w kontekście nowych środków unijnych na tworzenie infrastruktury turystycznej.

Na spotkaniu przedstawiono przykład Popradzkiego Parku Krajobrazowego. W rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego dla tego parku istnieje przepis, przeniesiony z ustawy o ochronie przyrody, o zakazie budowania obiektów w pasie o szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych.

Gremium zainteresowanych planuje wykorzystać prawne rozwiązania, funkcjonujące w innych parkach krajobrazowych, które zezwalają na inwestycje.

(malopolskie.pl, sadeczanin.info)

Drogi rowerowe równe drogom dla ruchu kołowego

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja jest prezydenckim projektem legislacyjnym.

Zmiana ustawy umożliwi wytyczanie dróg rowerowych oraz szlaków turystycznych na wałach przeciwpowodziowych oraz wzdłuż rzek, jazda rowerem na wałach nie będzie traktowana jako wykroczenie.

Drogi rowerowe uzyskały status inwestycji celu publicznego, nie będą musiały być powiązane technologicznie z drogami dla ruchu samochodowego.

(prezydent.pl, rp.pl)

RDOŚ w Wrocławiu uzgodnił zmianę koncesji dla kopalni melafiru w Rybnicy Leśnej

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz wielu przyrodników monitorowało od paru lat procedurę zmiany koncesji dla kopalni melafiru w Rybnicy Leśnej. Kopalnia funkcjonuje w Górach Kamiennych na terenie obszarów Natura 2000 Góry Kamienne (obszar siedliskowy) oraz Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie (ptasi). Zmiana koncesji wiąże się ze zwiększeniem powierzchni wydobycia, a jednocześnie ze zniszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych, stanowi zagrożenie dla wielu gatunków, m.in. jedynej w Polsce metapopulacji zachodnioeuropejskiej motyla niepylaka mnemozyny.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu na początku kwietnia br. uzgodniła realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie koncesji na wydobycie melafiru ze złoża „Rybnica Leśna I”. Dr hab. Krzysztof Świerkosz informuje, że RDOŚ uzgadniał przedsięwzięcie pomimo poważnych błędów w dokumentacji środowiskowej, m.in. wykazanie w dokumentacji gatunków, które nie występują na badanym terenie. Pomimo uwag dr. Świerkosza, RDOŚ we Wrocławiu uzgodniła przedsięwzięcie oraz nakazała nieadekwatne działania kompensacyjne, m.in. prowadzenie monitoringu nieistniejących stanowisk bezlistu okrywowego oraz włosocienia delikatnego.

(krzysztofswierkosz.home.pl)

NIK sprawdza gospodarkę rybacką

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, w jaki sposób uprawnione podmioty prowadzą, nadzorują i kontrolują gospodarkę rybacką. Skontrolowano obwody rybackie województwa warmińsko-mazurskiego, gdyż stanowią one 40% wszystkich wód użytkowanych rybacko w Polsce.

Z wyników kontroli NIK płyną konkluzje, że zmniejszająca się wydajność rybacka jezior spowodowana jest niezagospodarowaniem akwenów, nieprzestrzeganiem limitów odłowów, niepełną wiedzą na temat połowów amatorskich oraz żerującymi kormoranami.

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej pomimo nieoddania do użytkowania wielu akwenów, nie prowadziły na nich gospodarki rybnej (nie zarybiały, nie utrzymywały właściwej struktury gatunkowej i pogłowia ryb), a jednocześnie wydawały zezwolenia na amatorski połów ryb.

Skontrolowane podmioty wydawały zezwolenia i regulaminy na amatorski połów ryb, które były niezgodne z zapisami operatów rybackich.

Według NIK konieczne jest ponadto opracowanie strategii zarządzana kormoranem, gdyż odłowiły one ponad dwukrotnie więcej ryb niż podmioty uprawnione do rybactwa. Minister Środowiska pracuje nad strategią dla tego gatunku od 2009 r. Ze względu na problem z kormoranem w innych krajach Unii Europejskiej, rozwiązanie problemu warto przenieść na szczebel międzynarodowy.

(nik.gov.pl)

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz