DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Karina Nowicka-Kudłacz

Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury wzmacnia ochronę drzew przydrożnych

Na początku lutego 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 05.02.2014 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporządzenie wzmacnia ochronę drzew w pasie drogowym poprzez obostrzenia względem infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (m.in. linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, linie telekomunikacyjne) – nie może ona wpływać negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym. Również infrastruktura liniowa napowietrzna i podziemna przebiegająca wzdłuż drogi poza pasem drogowym, powinna być zlokalizowana w taki sposób, aby nie wpływała negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym.

(aleje.org.pl)

Mapy zagrożenia powodziowego trafią do samorządów

Ministerstwo Środowiska poinformowało o przekazaniu władzom samorządowym najpóźniej do końca 2014 r. map zagrożenia powodziowego. Mapy zagrożenia powodziowego są już dostępne od grudnia 2013 r. dla osób zainteresowanych na stronie internetowej isok.gov.pl/pl/mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego, jednak do końca tego roku zostaną oficjalnie przekazane samorządom. Po ich otrzymaniu samorządy będą miały 18 miesięcy (a jeśli parlament zaakceptuje rządową propozycję zmian w Prawie wodnym – 30 miesięcy) na uwzględnienie danych z map w dokumentach przestrzennych gmin.

Dane z map zagrożenia powodziowego w zamyśle mają służyć odpowiedniemu lokalizowaniu inwestycji w gminach, będą przydatne w reagowaniu i zarządzaniu kryzysowym w przypadku wystąpienia powodzi oraz stanowią podstawę do opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

(mos.gov.pl)

Myśliwi mogą dobijać ranne zwierzęta w rezerwatach

Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Białymstoku w trakcie posiedzenia na początku marca 2014 r. pozytywnie zaopiniowała projekty zarządzeń w sprawie kilku rezerwatów przyrody, m.in. Budzisk, Jesionowe Góry, Las Cieliczański i Krasne. RROP jednocześnie pozytywnie przyjęła propozycję uwzględnienia w planach ochrony i zadaniach ochronnych rezerwatów przyrody możliwości dochodzenia i dobijania na ich terenie zwierzyny rannej w wyniku polowań oraz kolizji drogowych.

Taki zapis budzi spore wątpliwości. Dochodzenie zwierząt i ich dobijanie to czynności będące elementami polowania, zabronionego na terenie rezerwatów. Zachodzi poza tym duże ryzyko, że zgoda na dochodzenie postrzałków zostanie wykorzystana przez myśliwych do polowań w rezerwatach przyrody.

(puszcza-bialowieska.blogspot.com, bialystok.rdos.gov.pl)

Kara dla Parku Śląskiego za nielegalną wycinkę drzew

Prezydent Chorzowa nałożył na władze Parku Śląskiego karę w wysokości 3 mln złotych za nielegalną wycinkę drzew.

O masowej wycince drzew w Parku Śląskim w Chorzowie pisaliśmy już na łamach DŻ w zeszłym roku. W ramach wymiany drzewostanu i porządkowania terenu władze parku planowały wyciąć 3382 drzew. Czarny scenariusz nie został zrealizowany dzięki zaangażowaniu m.in. Stowarzyszenia „Nasz Park”, które zaskarżyło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzję zezwalającą na wycinkę. Członkowie Stowarzyszenia ujawnili w 2013 r. nielegalną wycinkę ponad 300 drzew na terenie parku i zawiadomili o tym fakcie Urząd Miasta w Chorzowie, który nałożył na władze Parku Śląskiego karę w wysokości 3 mln zł. Władze Parku zapowiedziały odwołanie się od decyzji i twierdzą, że około 100 drzew zostało skradzionych, co zgłaszano policji.

Stowarzyszenie „Nasz Park” ma obawy, kto faktycznie poniesie karę pieniężną: czy zarządzająca parkiem spółka Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku (finansowana ze środków publicznych), czy kierownictwo spółki faktycznie odpowiedzialne za samowolną wycinkę.

(srodowisko.abc.com.pl, nasz-park.pl)

Niszczenie Półwyspu Helskiego w prokuraturze


Widok na Półwysep Helski z Władysławowa, fot. Marcin Polak, flickr.com
Widok na Półwysep Helski z Władysławowa, fot. Marcin Polak, flickr.com

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku postawiła zarzuty prowadzącym kempingi na Półwyspie Helskim, którzy w okresie od 2006 do 2011 r. poszerzali nielegalnie plaże, czym doprowadzili do zniszczenia fragmentów chronionych siedlisk przyrodniczych na terenie Półwyspu oraz zmniejszyli wartości przyrodnicze i krajobrazowe Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

Właściciele i dzierżawcy kempingów poszerzali plaże sukcesywnie przez lata, wykorzystując materiały będące m.in. odpadami budowlanymi. Proceder tłumaczyli odbudowywaniem plaż po sztormach. Działania te prowadzili bez wymaganych pozwoleń.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wszczęła postępowania wobec 6 podmiotów, które dopuściły się wystąpienia szkody w środowisku i w drodze decyzji nałożyła na 3 spośród nich obowiązek przeprowadzenia działań naprawczych. W przypadku 3 pozostałych podmiotów procedura wydłuża się ze względu na ustalenie wszystkich stron postępowania.

Półwysep Helski w całości jest objęty obszarem Natura 2000 jako specjalny obszar ochrony siedlisk „Zatoka Pucka i Półwysep Helski” oraz obszar specjalnej ochrony ptaków „Zatoka Pucka”.

(gdansk.rdos.gov.pl, tvn24.pl/pomorze)

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz