DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Karina Nowicka-Kudłacz

Masterplany dla dorzeczy Wisły i Odry

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej prowadził konsultacje społeczne w związku z procesem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów masterplanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry. Konsultacje trwały od 4 do 25 kwietnia 2014 r. Projekty prognozy oddziaływania na środowisko masterplanów dla obszaru dorzecza Wisły i Odry zostały przygotowane przez firmę Mott Mac Donald.

Masterplany są tworzone w oparciu o uchwałę Rady Ministrów „Plan działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej” z 2 lipca 2013 r., uchwała zaś jest efektem ustaleń z Komisją Europejską. Masterplany mają stanowić uzupełnienie obowiązujących planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 r., będą pełniły funkcję dokumentów źródłowych wykorzystywanych w trakcie aktualizacji tych planów, a także aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju.

Masterplany dla obszaru dorzecza Wisły i Odry okazały się de facto listą przedsięwzięć planowanych do realizacji przez hydrotechników.

(kp.org.pl, masterplany.kzgw.gov.pl)

Jubileusz Lasów Państwowych

Pod hasłem „90 lat Lasów Państwowych. Dla lasu, dla ludzi” Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obchodzi 90-lecie istnienia. Uroczystości z tej okazji odbyły się 21 marca w Międzynarodowy Dzień Lasów, ale obchody jubileuszu mają trwać cały rok. Zaplanowano w tym czasie targi, imprezy plenerowe, debaty, konferencje i inne (m.in. uruchomienie sieci 25 ścieżek biegowych). Patronat nad jubileuszem objęli TVP1 i PR1.

Minister Środowiska Maciej Grabowski na uroczystościach chwalił Lasy Państwowe za dobre zarządzanie oraz samodzielność finansową, podkreślał rosnącą lesistość Polski, która obecnie wynosi prawie 30 procent terytorium kraju.

(mos.gov.pl, lasy.gov.pl)

NIK sprawdza, czy samorządy dbają o ochronę mieszkańców przed skutkami powodzi

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę oceny działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania sposobu zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią i wyrażania zgody na realizację inwestycji na tych terenach, a także ustanawiania szczególnych warunków w zakresie możliwości lokalizowania inwestycji.

Kontrolę przeprowadzono w ubiegłym roku. Oceniono 24 urzędy miast i gmin oraz 6 starostw powiatowych, a kontrola dotyczyła dwóch lat – od początku 2010 do końca 2012 r. Wyniki kontroli okazały się niekorzystne. Skontrolowane jednostki nie wykorzystały dostępnych narzędzi, aby zminimalizować zagrożenie mieszkańców skutkami powodzi. W niewielkim stopniu wykorzystano dostępne narzędzia, jakimi są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp) czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do ograniczenia zabudowy na terenach zagrożonych powodzią. Niewiele obszarów zagrożonych miało uchwalone mpzp, w uchwalonych mpzp oraz studiach nie było zakazów, ograniczeń i warunków, po spełnieniu których zabudowa na terenach zagrożonych powodzią jest możliwa. Podobnie w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy czy o pozwoleniu na budowę nie informowano inwestorów o skutkach i zagrożeniach lokalizowania przedsięwzięć na terenach zagrożonych powodzią.

Za zaistniałą sytuację według NIK odpowiada częściowo nieprecyzyjne prawodawstwo, które nie zobowiązało gmin do decyzji odmownych oraz opieszałość dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, którzy nie opracowali w ustawowym czasie studiów ochrony przeciwpowodziowej.

(nik.gov.pl)

Nowy rezerwat przyrody w Puszczy Rominckiej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zarządzeniem z dnia 12 marca 2014 r. powołał nowy rezerwat leśny w Puszczy Rominckiej (woj. warmińsko-mazurskie) o nazwie „Czarnówko”, położony na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej.

Rezerwat „Czarnówko” zajmuje powierzchnię 32,15 ha, a został powołany w celu ochrony borealnej świerczyny bagiennej, boru sosnowego bagiennego oraz torfowiska wysokiego wraz rzadkimi i zagrożonymi gatunkami roślin. Na terenie rezerwatu występują unikatowa manna litewska Glyceria lithuanica (w Puszczy Rominckiej ma jedyne stanowisko w Polsce), turzyca skąpokwiatowa Carex pauciflora, turzyca szczupła Carex disperma, turzyca życicowa Carex loliacea, fiołek torfowy Viola epipsila, listera sercowata Listera cordata, widłak wroniec Huperzia selago.

(parkikrajobrazowewarmiimazur.pl)

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz