Łukasz Kajtoch

Łukasz Kajtoch – pracownik naukowy w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk i członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Zajmuje się badaniami ewolucji i ekologii ptaków (głównie nadrzecznych i górskich) oraz różnych grup owadów (głównie chrząszczy). W badaniach dąży do uzyskania praktycznych wniosków mogących mieć także zastosowaniem w ochronie przyrody. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, uczestnikiem państwowego monitoringu środowiska i współautorem kilku form ochrony przyrody.