DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Karina Nowicka-Kudłacz

Mniej pieniędzy na parki narodowe

W projekcie budżetu na 2013 r. zaplanowano ok. 5,5 mld zł na politykę środowiskową państwa, czyli ochronę przyrody, gospodarkę wodną, odpadową itd. Parki narodowe otrzymają 75 mln zł na dotacje celowe – zaplanowana kwota to o 10 mln złotych mniej niż w tegorocznym budżecie.

Najwięcej środków zaplanowano dla Kampinoskiego Parku Narodowego (ok. 9 mln zł), najmniej dla Parku Narodowego Ujście Warty, Narwiańskiego PN, Parku Narodowego Bory Tucholskie oraz Babiogórskiego PN (ok. 1,5–2 mln zł). Większe środki w tegorocznym budżecie zapewniały zaledwie 35–40 procent wydatków parków, które od stycznia 2012 r. są osobami prawnymi i prowadzą samodzielną gospodarkę finansową.

(Wprost.pl)

Raport dla Komisji Europejskiej o wpływie gazu łupkowego

Międzynarodowa firma konsultingowa w dziedzinie energii, klimatu i środowiska – AEA Technology – przygotowała na zlecenie dyrekcji generalnej Komisji Europejskiej ds. środowiska raport o potencjalnych ryzykach dla środowiska i zdrowia człowieka ze strony wydobycia gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego.

Z raportu płyną dwa główne wnioski: wydobycie gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego powoduje zanieczyszczenie wód gruntowych, powierzchniowych oraz powietrza, a prawo UE zawiera szereg luk prawnych w tym zakresie. Wymieniane w raporcie luki prawne wymagające korekty dotyczą dyrektywy o ocenie oddziaływania na środowisko, ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w sprawie odpadów kopalnianych. Autorzy raportu rekomendują Komisji Europejskiej, by rozważyła ograniczenie lub zakazanie wydobycia gazu łupkowego na obszarach o dużej wrażliwości lub wartości pod względem bioróżnorodności, zasobów wodnych.

(Ebe.org.pl)

Trójstronny transgraniczny rezerwat biosfery na Polesiu

Na początku września oficjalnie proklamowano powstanie trzeciego w Europie trójstronnego Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”, w skład którego wchodzą cenne kompleksy przyrodnicze rezerwatów biosfery Polski, Białorusi i Ukrainy: Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”, „Pribużskoje Polesie” i „Szacki Rezerwat Biosfery”.

Utworzenie Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” było możliwe na mocy porozumienia podpisanego w październiku 2011 r. w Kijowie przez ministrów Polski, Białorusi i Ukrainy. Janusz Zaleski, podsekretarz stanu z Ministerstwa Środowiska, zapewnia: Teraz ochrona unikalnej przyrody Polesia ponad granicami jest wzmocniona i zagwarantowana marką UNESCO.

(Mos.gov.pl)

Co czeka Mazury Cud Natury?

Mazury mogą utracić swój największy skarb – wartości krajobrazowo-przyrodnicze. Pomimo zgłoszenia Mazur jako kandydata w konkursie Nowych 7 Cudów Natury i uzyskania wysokiej pozycji w głosowaniu (znalazły się w czternastce najpiękniejszych miejsc na Ziemi), wartości krajobrazowe tego regionu mogą ulec bezpowrotnej degradacji.

Założyciel Republiki Ściborskiej, Dariusz Morsztyn „Biegnący Wilk”, wystosował list otwarty do branży turystycznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, w którym apeluje do osób pracujących w branży turystycznej o niedopuszczenie do powstania planowanych na Warmii i Mazurach farm wiatrowych oraz o powstrzymanie oficjalnego lobbowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz farm wiatrowych. Urząd Marszałkowski zaplanował zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Turystyki w obiekcie będącym własnością inwestora i lobbysty budowy farm wiatrowych wokół Gołdapi.

Laureatka „Ekologicznego Nobla” Sofia Gatica w Polsce

10 i 11 września br. przebywała z wizytą w Polsce Sofia Gatica – pochodząca z Argentyny laureatka Nagrody Goldmana (tzw. Ekologicznego Nobla).

Sofia Gatica jest założycielką lokalnego stowarzyszenia matek Mothers of Ituzaingó (Matki z Ituzaingó), które dąży do wprowadzenia zakazu używania szkodliwych dla zdrowia herbicydów i pestycydów, stosowanych w postaci oprysków lotniczych upraw soi genetycznie modyfikowanej. Mothers of Ituzaingó wraz z innymi organizacjami ekologicznymi dzięki kampanii „Stop Spraying!” („Stop Opryskiwaniu!”) osiągnęły spektakularny sukces. W 2008 r. prezydent Argentyny polecił Ministerstwu Zdrowia zbadanie skutków użycia pestycydów w Ituzaingó, stowarzyszeniu udało się następnie nakłonić władze miejskie w Ituzaingó do wprowadzenia zakazu opryskiwania w odległości mniejszej niż 2500 metrów od zabudowań. Obecnie walczą o wprowadzenie zakazu opryskiwania z powietrza w całej Argentynie oraz stworzenia stref buforowych, aby nie można było używać trucizn rolniczych w pobliżu terenów zamieszkałych oraz cieków wodnych.

(Naturalnegeny.pl)

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz