DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Karina Nowicka-Kudłacz

Forum Przyjaciół Drzew

11 września br. Fundacja Ekorozwoju organizuje we Wrocławiu ogólnopolskie Forum Przyjaciół Drzew.

Jest to pierwsze tego typu spotkanie w Polsce, na które zaproszone są organizacje i mieszkańcy działający dla ochrony drzew i terenów zielonych w swoich miejscowościach. W wydarzeniu wezmą udział goście z zagranicy, m.in. z Czech, Niemiec i Wielkiej Brytanii, którzy podzielą się z uczestnikami forum swoimi doświadczeniami.

W trakcie spotkania będą miały miejsce zajęcia warsztatowe, na których uczestnicy zdobędą wiedzę merytoryczną dotyczącą m.in. oceny stanu drzew, zapewnienia bezpieczeństwa w otoczeniu starych drzew, ochrony drzew na placu budowy itp.

(aleje.org.pl)

Ostrzeżenie KE w sprawie upraszczania przepisów łupkowych

Komisja Europejska wystosowała w lipcu 2014 r. do Polski tzw. Pierwsze Formalne Ostrzeżenie (Letter of Formal Notice) w związku z niezgodnościami z dyrektywą w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywy EIA) rozporządzenia Rady Ministrów z 25 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W rozporządzeniu tym usunięto poszukiwanie złóż kopalin (w tym gazu łupkowego) metodą otworów wiertniczych do głębokości 5000 m z listy przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko. Tym samym inwestor nie musi starać się o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla prac poszukiwawczych na tej głębokości. Wyjątek stanowią poszukiwawcze otwory wiertnicze powyżej 1000 m głębokości zlokalizowane na obszarach chronionych oraz na terenach istotnych ze względu na ochronę ujęć wody i ochronę zbiorników wód śródlądowych, na których odwierty nadal uznane są za przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko.

Rzecznik Ministerstwa Środowiska poinformował, że trwa analiza i przygotowywanie odpowiedzi na formalne ostrzeżenie KE. Ministerstwo tłumaczy, że przepisy zmieniono w celu ułatwienia przeprowadzania prac poszukiwawczych inwestorom, którzy mając koncesję i decyzję środowiskową, w razie nieznacznej zmiany lokalizacji prac poszukiwawczych musieli rozpoczynać od nowa całą procedurę.

Złoża gazu łupkowego w Polsce znajdują się w większości na głębokości od 1000 do 4500 m.

(pracownia.org.pl, isap.sejm.gov.pl, kp.org.pl)

Ciąg dalszy „batalii” prof. Szyszki o Puszczę Białowieską

Były minister środowiska, prof. Jan Szyszko, wraz z innymi posłami z Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, złożyli wniosek o odwołanie Stanisława Żelichowskiego ze stanowiska przewodniczącego Komisji. W uzasadnieniu wniosku podnoszone są kwestie lekceważenia posłów i łamania obowiązującego prawa, poprzez niezwoływanie Prezydium Komisji przez przewodniczącego.

Zażalenie posłów dotyczy w głównej mierze zignorowania wniosku o specjalne terenowe posiedzenie Komisji „celem zapoznania się z zaistniałą katastrofalną sytuacją lasów rejonu Puszczy Białowieskiej”. W uzasadnieniu wniosku podkreślono, że problem Puszczy winien być dobrze znany Żelichowskiemu z posiedzeń Komisji i prasy, oraz że na terenie trzech nadleśnictw wywołano gradację kornika drukarza, która doprowadziła do zniszczenia drewna o wartości ok. 600 mln. złotych, a miejscowej ludności z powodu „szalejącego bezrobocia” nie stać na drewno opałowe.

Więcej susłów na dolnośląskich łąkach


Suseł moręgowany (Spermophilus citellus). Fot. Jan Svetlik, flickr.com
Suseł moręgowany (Spermophilus citellus). Fot. Jan Svetlik, flickr.com

Polskie Towarzystwo Przyrodnicze „Salamandra” wsiedliło w miejscowości Jemielnie na Dolnym Śląsku 50 susłów moręgowanych.

Susły moręgowane zniknęły z terytorium Polski na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. PTOP Salamandra od 2004 r. prowadzi reintrodukcję tego gatunku. Susły są hodowane w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu i sukcesywnie wsiedlane. Inne odtworzone kolonie tego gatunku położone są w Kamieniu Śląskim i Głębowicach. Przywracanie susła przyrodzie służy poza tym ochronie zagrożonych siedlisk – suchych muraw o charakterze stepowym oraz gatunkom związanym z tymi siedliskami.

(naukawpolsce.pap.pl, salamandra.org.pl)

Zamach na ochronę gatunkową roślin

W połowie czerwca 2014 r. Ministerstwo Środowiska poddało konsultacjom społecznym projekty rozporządzeń:

  • w sprawie ochrony gatunkowej roślin (projekt z dnia 9 czerwca 2014 r.),
  • w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (projekt z 9 czerwca 2014 r.),
  • w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (projekt z 11 czerwca 2014 r.).

Największe kontrowersje wzbudził projekt w sprawie ochrony gatunkowej roślin, w którym znaczną część gatunków objętych dotychczas ochroną ścisłą przesunięto na listę gatunków objętych ochroną częściową. Zabieg ten dotyczy również gatunków skrajnie rzadkich, reliktów polodowcowych czy polskich endemitów, gatunków niechronionych w żaden inny sposób (występujących poza parkami narodowymi czy rezerwatami), czasem mających w Polsce jedyne stanowisko, jak np. Rozrzutka brunatna (Woodsia ilvensis) występująca Polsce tylko na górze Wdżar.

(krzysztofswierkosz.home.pl, mos.gov.pl)

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz