DZIKIE ŻYCIE 11.06.2008

Czerwcowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

2008-06-okl-dz.jpg

W środku znaleźć można artykuł „Kolejna porażka PKL” Radosława Ślusarczyka o konsekwencjach wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 18 kwietnia br., który uchylił warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego dla budowy kolei linowej na Kasprowy Wierch.

Ślusarczyk pisze: – „Procedura administracyjno-sądowa trwała w tej sprawie aż 5 lat – wspomniany wyrok uchyla decyzję burmistrza Zakopanego z 2003 r. Decyzja została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez organizacje ekologiczne, ale SKO podtrzymało wydaną przez burmistrza decyzję, ponadto przetrzymało bezprawnie dokumenty przez 2 lata. […] Wielokrotnie podkreślaliśmy, że przetrzymanie skargi przez SKO utrudniło organizacjom ekologicznym prawo do konstytucyjnego dostępu do niezawisłych sądów oraz pozwoliło na rozbudowę przez PKL kolei linowej na Kasprowy Wierch”. Autor artykułu przywołuje również treść wyroku odczytanego przez sędziego, w którym wskazuje on na bardzo ważny aspekt sprawy: „Uzgodnienia oceny oddziaływania na środowisko również dokonano źle, nie można było posługiwać się tym operatem, sporządzonym w roku 1996, gdy w roku 2003 dokonywano ponownej oceny uzgodnień”, Ślusarczyk dodaje „W chwili analizy raportu w 2003 r. istniały już nowe kryteria sporządzania raportów oddziaływania na środowisko, których nie uwzględnił burmistrz”.

Autor artykułu przedstawia również argumentację obrońcy PKL oraz działania medialne tej firmy celem zaprezentowania się jako działającej dla dobra i ochrony przyrody.

W całości ponadto artykuł „Za dużo turystów w górskich parkach narodowych” Grzegorza Bożka, w którym autor pisze m.in. „Chłonność polskich górskich parków narodowych została przekroczona już kilkanaście lat temu. Konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie ograniczeń ruchu turystycznego w najwyższych polskich górach” oraz artykuł „Ekologia zaufania dla radykalnych” Adama Kubiaka.

W czerwcowym numerze Dzikiego Życia znajdują się ponadto:

 • artykuł „W obronie Stogu Izerskiego” Grzegorza Bożka
 • artykuł „Zerwana więź” Konrada Malca
 • artykuł „Aleje w krajobrazie Warmii i Mazur” Krzysztofa A. Worobca
 • wywiad „Przyroda jest silniejsza niż człowiek” z prof. Stefanem Stojko
 • recenzja „Użański Park Narodowy” Krzysztofa Wojciechowskiego
 • tekst „Ciało w kontekście ekologii głębokiej i ekofeminizmu” Dagny Dejny
 • tekst „Niemen” z cyklu „Migawka” Ryszarda Kulika
 • felieton Ryszarda Kulika „Czym jest uważność?”
 • felieton Juraja Lukáča „Wilk”
 • Wieści z kraju
 • Wieści ze świata

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK, RUCH oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 158133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

Ratujmy Tatry przed olimpiadą, 1995-1997