DZIKIE ŻYCIE

Puszcza i zasady jej ochrony

Andrzej Szujecki

Otrzymaliśmy odpowiedź od dyrektora Departamentu Leśnictwa w ministerstwie na nasze pismo wysłane 4 grudnia ubiegłego roku z zapytaniem o dalsze losy ochrony Puszczy Białowieskiej. Oficjalne stanowisko Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, będące odpowiedzią na apel Koalicji na Rzecz Ochrony Puszczy Białowieskiej jest następujące:

[…] Uprzejmie informuję, że w wyniku mojej interwencji z dn. 1996.10.16 aktualnie w LKP (Leśny Kompleks Promocyjny – red.) Puszcza Białowieska nie podlegają usunięciu z drzewostanów, nawet w ramach cięć pielęgnacyjnych […] drzewa grubsze niż: dąb szypułkowy – 80 cm w korze na siedliskach lasu wilgotnego, – 70 cm w korze w pozostałych siedliskach; dąb bezszypułkowy – 60 cm; lipa drobnolistna 50 cm; klon zwyczajny – 50 cm; jesion wyniosły – 65 cm; olsza czarna – 70 cm; grab zwyczajny – 70 cm; osika – 70 cm; wierzba iwa – 30 cm.

A zatem utrzymano w pełni decyzję Dyrektora Generalnego LP z lipca 1995 r. i rozszerzono decyzją z sierpnia 1996 listę gatunków drzew objętych ograniczeniem. Wyłączono nadto z wyrębu wszystkie drzewa gatunków rzadkich w Puszczy Białowieskiej, bez względu na ich wymiary: jodłę pospolitą, wiśnię ptasią, jabłoń dziką, gruszę pospolitą, wiązy, jarzębinę z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych, gdy nadmierne zagęszczenie osobników tych gatunków zagraża całej populacji.

[…] Pozwalam sobie wyrazić opinię, że podważanie przez stowarzyszenia należące do Koalicji unikalnych w skali Europy zasad postępowania ochronnego i hodowlanego w lasach zarządzanych przez organizację gospodarczą, jaką są Lasy Państwowe sugeruje jakoby Koalicja zasad tych nie akceptowała. A przecież wymienione zasady służą idei, dla których Koalicja została utworzona i nie przeszkadzają w kształtowaniu poglądu na temat docelowej postaci Puszczy Białowieskiej. […]

Prof. dr hab. Andrzej Szujecki

Podsekretarz Stanu MOŚZNiL

W chwili redagowania tego numeru „Dzikiego Życia” nie znamy jeszcze wspólnie uzgodnionego stanowiska Koalicji w odpowiedzi na pismo prof. Szujeckiego. Niemniej jednak kilka spraw wymaga komentarza. W ostatnich dniach lutego otrzymaliśmy list od Towarzystwa Ochrony Puszczy Białowieskiej – biura koordynacyjnego koalicji, z reprodukcjami zdjęć wykonanych 9 lutego br. w tzw. I obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego, o którym pan profesor pisze, że zasady postępowania są tam zbliżone do przyjętych w rezerwatach. Na zdjęciach widzimy intensywne cięcia w łęgach nad rzeką Krynica i ślady LKT (ciężkiego sprzętu, który wg. założeń nie może być stosowany w tym obszarze) tamże.

Jak piszą członkowie TOPB z Białowieży, pierśnice ustalone dla olszy czarnej, grabu, osiki i iwy są tak wygórowane, że tylko nieliczne drzewa tych gatunków mogą je osiągnąć. Co więcej, Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej apelowało do ministra, by moratorium objąć również sosnę, której na liście nie znajdujemy. Red.

Kwiecień 1997 (4/35 1997) Nakład wyczerpany