Miesięcznik Dzikie Życie

3/34 1997 Marzec 1997

Enklawa w Kaliszu

Igor Strapko

Rozwija się „głęboko-ekologiczny” ruch w Polsce! W Kaliszu zawiązało się stowarzyszenie ekologiczno-kulturalne o nazwie Enklawa. Oto uchwalone na walnym zebraniu założenia programowe Enklawy:

 • Przyroda jest mądrzejsza niż człowiek. Każda żywa istota posiada wartość sama w sobie, bez względu na jej wartość z ludzkiego punktu widzenia. Dlatego potrzebny jest radykalny zwrot w pojęciu naszego miejsca na planecie.
 • Życie na Ziemi jest najważniejsze, nie zaś ekonomiczny rozwój w ramach wolnorynkowej gospodarki, czy innych systemów gospodarczych eksploatujących przyrodę bez ograniczeń.
 • Stawiamy jakość życia ponad jego poziom. Tym samym przeciwstawiamy się rozwojowi konsumpcyjnego stylu życia, który spycha całą planetę (nie tylko człowieka) nad przepaść zagłady. Najwyższymi dobrami dla każdej żywej istoty były, są i zawsze będą życiodajne żywioły: Powietrze, Woda, Ziemia, Ogień. Naszym zadaniem jest zwrot ku ponownemu docenieniu roli jaką w naszym życiu odgrywa przyroda.
 • Dziedzictwo cywilizacji wolnorynkowej i kultury masowej antropocentryzm – jest przeszkodą na drodze do równości, szczęścia i szacunku wszystkich kultur, wszystkich istot względem siebie.
 • Występujemy więc przeciw szalejącej ekspansji kultury wyzysku, kultury masowej, dostrzegającej jedynie profity, nie zaś rzeczywiste straty w postaci wycinanych lasów, zatruwanej wody, powietrza, ziemi.
 • Występujemy przeciw multikorporacjom krótkowzrocznej polityce.
 • Występujemy przeciw rządom dyskryminującym słabsze od siebie narody i ich kultury, przeciwko okupantom Tybetu, Czeczenii, kraju Basków – Euskadi i wielu podobnych miejsc. Występujemy przeciwko polityce eksterminacji poniżanych przez rządy […] narodów.
 • Występujemy przeciwko eksterminacji tysięcy gatunków zwierząt, roślin i innych istot żywych.
 • Nasz program jest jednak programem pozytywnym. Rozumiejąc i szanując nierozrywalne więzi, które ze wszystkich żywych gatunków – w tym i człowieka – tworzą wielką rodzinę życia, delikatną sieć współzależności; rozumiejąc rolę wrażliwości i współodczuwania w dzisiejszym świecie postawiliśmy sobie szereg problemów, które sukcesywnie będziemy starali się rozwiązywać.

Stowarzyszyliśmy się by:

 • ochraniać zagrożoną jak nigdy dotąd przyrodę naturalną, przede wszystkim na poziomie lokalnym, choć w miarę możliwości także na poziomach: krajowym i globalnym;
 • tworzyć i promować kulturę alternatywną, bliską idei szacunku dla innych, idei wrażliwości na świat, niesienia dobra wszystkim istotom, kulturę przeciwną kulturze masowej, będącej trybem w wielkiej wolnorynkowej machinie niosącej ból i zniszczenie;
 • brać udział a także organizować kampanie problemowe w/s ochrony przyrody, praw istot żywych do współistnienia na ziemi, praw człowieka do wolności słowa, sumienia, tworzenia, rozwijania swej wrażliwości w szacunku dla Ziemi;
 • poznawać i promować kulturę lokalną i jej dziedzictwo z uwzględnieniem pojęcia bioregionalizmu;
 • brać czynny udział w życiu społeczności lokalnej, na przykład poprzez: a) wpływ na rozwiązywanie problemów komunikacyjnych naszego miasta b) zwracanie uwagi na ewentualną nieodpowiednią gospodarkę, niszczącą cenną przyrodę naszego regionu;
 • ożywiać ideę edukacji ekologicznej, edukacji wrażliwej na problemy dzisiejszego świata;
 • zmieniać mentalność i świadomość człowieka „konsumującego” na „współodczuwającego”, rozumiejącego stopień globalnego kryzysu eko-kulturalnego oraz swój wpływ na jego rozwiązywanie lub zaognianie;
 • promować ekologiczny styl życia, przedkładać jakość („być”) nad poziom („mieć”) tegoż życia;
 • wyrażać solidarność i, w miarę możliwości, pomoc wszystkim ofiarom dyskryminacji gatunkowej, kulturowej, etnicznej, rasowej, płciowej;
 • propagować ideę ,równości między kulturami z uwzględnieniem roli jaką w procesie tworzenia kultury odgrywa przyroda, propagować wartość różnorodności ekologicznej i kulturowej;
 • działać na różnych poziomach aktywności społecznej, pojmując złożoność ekologicznego i kulturowego kryzysu globalnego;
 • wymieniać i przekazywać publicznie informacje dotyczące prawdziwego oblicza i roli jaką dla życia na Ziemi odgrywają: gospodarka wolnorynkowa, korporacje ponadnarodowe, ustroje totalitarne i tzw. „moralność” władzy.

Doskonale rozumiemy ogrom i złożoność problemów, których rozwiązania staramy się podjąć. Znamy swoje możliwości i wiemy, że są one ograniczane wieloma zewnętrznymi i wewnętrznymi czynnikami. Niemniej jednak prawdziwe wydaje się twierdzenie, że nikt nie stworzy ani nie zmieni niczego, dopóki nie zacznie próbować.

Rozpacz, którą rodzi myśl o ogromie cierpień zadawanych żywym istotom równoważona jest w pewnym stopniu świadomością, iż ludzi takich jak my jest na Ziemi coraz więcej. Ludzi rozumiejących sytuację planety w przededniu XXI wieku. Ludzi szczerze oddanych pracy niesienia i rozsiewania szacunku dla wszystkich istot. Jest nas coraz więcej i to pozwala zachować nadzieję i siły do wszelkich działań.

Wciąż poszerza się enklawa istot tolerujących się wzajemnie. Pracują one dla wspólnego dobra niosąc szczerość i radość życia, zamiast zakłamania ekonomii i polityki, pieniądza i władzy. Tak pojęta praca stanowi najogólniejszy program naszego stowarzyszenia.

Igor Strapko

Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne Enklawa, ul. Borkowska 9/1, 62-600 Kalisz

***

Kalisz, 19.09.1996 r.

Na początku roku 1997 SEK Enklawa przyjął decyzją swojej rady m.in. następujące projekty:

 • projekt społecznej ochrony miejsc cennych przyrodniczo doliny Prosny i woj. kaliskiego
 • 10 marca – dzień modlitwy o Tybet
 • 21 marca – „Drzewa nie beton: przyszłość dla Kalisza”
 • program „Kalisz miastem rowerów”
 • wydawanie biuletynu „ENKLAWA”