Miesięcznik Dzikie Życie

3/34 1997 Marzec 1997

Ks. prof. Daniel Faltin o ekologii

Daniel Faltin

Zdrowe, ekologiczne sumienie, które rzeczywiście jest chrześcijańskie, znajduje dowód swojej słuszności w teologii stworzenia, rozumianej jako darowanie siebie samego i samoobjawienia się Boga Stworzyciela i Odkupiciela ludzkiego rodu […]

Ze względu na egzystencję ludzką pojęcia środowiska naturalnego nie można zredukować jedynie do aspektów biologicznych i witalnych procesów, ponieważ osoba ludzka ma duchową duszę. Ze względu na przyrodę, w której człowiek żyje, porusza się i działa tworząc międzyosobowe stosunki z innymi, człowiek staje się nosicielem praw i obowiązków (iurium et officiorum). Ze względu na Boga Stwórcę, na ile człowiek posiada duchową duszę, to nadprzyrodzone środowisko życiowe umieszcza go w relacji do Boga. […]

Według najbardziej podstawowej romańsko-prawniczej koncepcji, uprawianie i opiekowanie się jakąś rzeczą nie oznacza wyłączności posiadania i panowania nad nią. Zostaje ona w rękach tego, który dał stróża i opiekuna, by ją pielęgnował i by przynosiła owoce. Dlatego też wykluczone jest absolutne panowanie człowieka nad ziemią. I na ile człowiek znajduje swój pełny sens w relacji do Boga, o tyle każde ludzkie działanie musi być rozumiane jako udział w Bożym dziele stworzenia, przy zachowaniu praw i naturalnych i objawionych. […]

Teologiczna koncepcja stworzenia, która rozumie stworzenie jako objawienie się Boga i daru, w którym Bóg daruje samego siebie, posiada istotne elementy dla nieodzownego formowania dzisiejszego sumienia ekologicznego […] .

Biblijny antropocentryzm różni się głęboko od antropocentryzmu Feuerbacha, Marksa, Sartre’a i innych; ich antropocentryzm jest w gruncie rzeczy sekularyzowany i zdecydowanie ateistyczny.

[…] Słusznie mówi się, że wszystkie te ciężkie szkody dokonane na przyrodzie i których uleczenie jest konieczne dla ratowania i zachowania środowiska naturalnego, są szkodami na poziomie międzynarodowym, a więc są międzynarodowymi zbrodniami. […]

Wszyscy ludzie, a chrześcijanie w szczególności mają święte prawo i obowiązek angażowania się w zakresie ekologii i obrony życia na ziemi […].

Cytaty pochodzą z broszury „Ekologia” zawierającej tekst prelekcji ks. prof Daniela Faltina, zatrudnionego w Sacra Rota Romana, pochodzącego ze Słowacji znawcy prawa kanonicznego. Prelekcja została wygłoszona na spotkaniu w Tatrzańskim Klubie Katolików KIK w Zakopanem.