DZIKIE ŻYCIE

Zabójcza autostrada A1

Jan Maciej Waga

Jak się dowiadujemy Gliwicka Spółka Węglowa zasugerowała projektantom Krakowskiego Biura Projektów Dróg i Mostów Sp. z o.o. Pracowni Drogowej w Katowicach (ul. Staromiejska 6) poprowadzenie autostrady A1 niezgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami dokonanymi w 1996 roku. Gliwicka Spółka Węglowa argumentuje to potrzebą ochrony zasobów węgla kamiennego kopalń „Sośnica” i „Knurów”. Chodzi o to, że kopalnie te planują eksploatacje złóż węglowych metodą „na zawał” co będzie powodowało osuwanie się powierzchni gruntu. Z tego powodu trzeba przesunąć przebieg autostrady z terenów mniej wartościowych na najcenniejsze przyrodniczo obszary, bo tam akurat nie ma wydobycia węgla.

Dyrektor Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” dr Jan Maciej Waga pisze w liście do „Pracowni Drogowej” w Katowicach:

Dyrekcja Parku Krajobrazowego CKKRW, po szczegółowym przeanalizowaniu posiadanych materiałów i po wizjach terenowych stwierdza, że w śladzie i bezpośrednim sąsiedztwie przebiegu autostrady A1 […] znajduje się kilka obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych i użytkowych. Są to:

  • projektowany rezerwat „Głębokie Doły” wraz z postulowaną do ochrony rezerwatowej doliną potoku i źródliskiem w przysiółku Kolonia Lasoki Pierwsze,
  • stanowisko wydry europejskiej w dolinie potoku z Przegędzy,
  • sąsiedztwo ostoi chronionych ptaków wodnych i błotnych w Karnatowcu, w obrębie doliny Rudy,
  • siedem obszarów przeznaczonych do ochrony krajobrazu jako zespoły przyrodniczo krajobrazowe. […]

Autostrada w proponowanym wariancie przecina poprzecznie na długich odcinkach kompleksy leśne, w tym w newralgicznych miejscach najważniejszy w południowej Polsce leśny korytarz ekologiczny łączący doliny Wisły i Odry. Autostrada przecina także obszary urodzajnych gleb, o dobrych parametrach sanitarnych, stale wykorzystywanych rolniczo (okolice Wilczy), przecina również poprzecznie miejscowość Wilcza dzieląc ją na dwie części, niezgodnie z jej historycznym – sięgającym średniowiecza układem ruralistycznym.

Autostrada spowoduje zupełną degradację wypoczynkowych funkcji jednego z największych i najbardziej znanych w woj. katowickim zespołu sportowo-rekreacyjnego w Kamieniu. […]

Dyrekcja PK „CKKRW” nie zgadza się na przebieg autostrady A1 wg wariantu proponowanego wg sugestii Gliwickiej Spółki Węglowej.

Pragniemy także zwrócić uwagę Krakowskiemu Biuru „Transprojekt”, że w otrzymanych do zaopiniowania materiałach nie uwidoczniono skorygowanego przebiegu trasy […] wypracowane mozolnie korekty przebiegu trasy autostrady […] poparte autorytetem zaangażowanych […] ekspertów […], a także pozarządowych organizacji ekologicznych nie zostały przyjęte.

dr Jan Maciej Waga

Dyrektor Parku Krajobrazowego

Kwiecień 1998 (4/46 1998) Nakład wyczerpany