DZIKIE ŻYCIE

Kilka danych o przyrodniczych aspektach problemu

  • Miodokwiat krzyżowy występuje tu na jedynym w Polsce stanowisku. Gatunek ten ustąpił w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, z wielu stanowisk na skutek odwadniania torfowisk i intensyfikacji gospodarki rolnej.
  • Tereny bagienno-torfowiskowe wokół Rospudy postrzegane są jako przyszły rezerwat przyrodniczy. Dla ochrony jedynego obecnie istniejącego stanowiska miodokwiatu w kraju zaproponowano powołanie rezerwatu przyrody Dolina Rospudy, w którym, oprócz miodokwiatu, występują jeszcze 32 inne gatunki chronione, w tym 18 z rodziny storczykowatych. Są to m.in. obuwik pospolity, gółka długoostrogowa, tajęża jednostronna. Szczególną wartość przedstawia roślinność torfowiskowa charakteryzująca się wysokim stopniem naturalności.
  • Obszar okolic doliny Rospudy i inne elementy przebiegu trasy należą do najmniej zanieczyszczonych w skali kraju.
  • Jakiekolwiek naruszenie istniejącego naturalnego układu stosunków wodnych w jakiejkolwiek części doliny, szczególnie w dolnym biegu rzeki, spowoduje daleko idące zmiany warunków ekologicznych i zanik najcenniejszych zbiorowisk torfowiskowych, odznaczających się dużą wrażliwością na wszelkie zmiany warunków wodnych. Dlatego też swoją wysoką wartość przyrodniczą rezerwat Rospuda może zachować tylko pod warunkiem objęcia ochroną całego torfowiskowego systemu doliny aż po jezioro Rospuda.
  • Teren doliny Rospudy w myśl rozporządzenia Wojewody Suwalskiego objęty jest strefą ciszy.
  • Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Suwalskiego z 1998 r. część zagrożonego terenu leży w obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Rospudy” oraz „Puszcza i Jeziora Augustowskie”.
  • W wyniku współpracy pomiędzy Polską, Litwą i Białorusią powstała koncepcja utworzenia Augustowsko-Druskiennickiego Transgranicznego Obszaru Chronionego. W koncepcji Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET - PL przedmiotowy teren stanowi węzeł o znaczeniu międzynarodowym ze względu na uwarunkowania: geomorfologiczne, hydrologiczne, biotyczne, strukturę krajobrazu oraz istniejące i proponowane obszary chronione.
Kwiecień 1999 (4/58 1999) Nakład wyczerpany