DZIKIE ŻYCIE

List do Posłów RP w sprawie Programu dla Odry 2006

Do: Posłowie Sejmu RP

Mając na względzie, że realizacja Programu dla Odry 2006, w jego obecnej postaci:
* niosłaby za sobą groźbę marnotrawstwa środków publicznych oraz zasobów, w tym zasobów środowiska przyrodniczego,
* byłaby niezgodna z zagwarantowaną w Konstytucji RP zasadę zrównoważonego rozwoju, a także ratyfikowanymi przez Polskę konwencjami oraz prawem UE
wnioskujemy o wstrzymanie decyzji o przyjęciu przez Sejm ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry -2006" do czasu przygotowania przez niezależnych ekspertów:
* pełnej i profesjonalnej analizy wykonalności (feasibility study) "Programu dla Odry 2006"; analizy ekonomiczne obejmować powinny wszystkie aspekty nakładów i zysków jakie wynikają z "Programu dla Odry 2006", ze szczególnym uwzględnieniem kosztów społecznych i środowiskowych oraz realnych możliwości osiągnięcia zysków ze wzrostu bepieczeństwa przeciwpowodziowego, rozwoju transportu wodnego i energetyki na Odrze i jej dopływach.
* strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu "Programu dla Odry 2006" wraz z analizą wariantową uwzględniającą obszary konfliktów oraz możliwości ich kompromisowego rozwiązania,
* analizy zgodności "Programu dla Odry 2006" z prawodawstwem Unii Europejskiej, a w szczególności z prawem ochrony środowiska oraz Dyrektywą Wodną, która wejdzie w życie na przełomie lat 2000/2001
oraz
* przeprowadzenia szerokiej społecznej dyskusji, z udziałem m.in. organizacji pozarządowych (NGO's) na temat kosztów, strat i korzyści wynikających z realizacji "Programu dla Odry 2006".

[Do listu dołączono kilkustronicowe szczegółowe uzasadnienie]

w imieniu Społecznej Koalicji "Czas na Odrę!"
dr Zbigniew Jakubiec - Prezes PTPP "pro Natura"
dr Wojciech Jankowski - kierownik zespołu opracowującego przyrodniczą część OOŚ dla Malczyc
dr Andrzej Jermaczek - Prezes Lubuskiego Klubu Przyrodników
dr Leszek Jerzak - Liga Ochrony Przyrody Zielona Góra
Irena Krukowska Szopa - Prezes Fundacji "Zielona Akcja"
prof. Krzysztof Mazurski - Wiceprezes Fundacji Kultury Ekologicznej
Piotr Nieznański - WWF (Światowy Fundusz na Rzecz  Przyrody) - Biuro Projektu we Wrocławiu
Mirosław Pukacz - Prezes Federacji Zielonych Opole
Andrzej Ruszlewicz -  konsultant UMBRELLA PROJECT UNDP
Krzysztof Smolnicki - Prezes Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju
Jakub Szumin - Prezes Federacji Zielonych Szczecin
dr Krzysztof Świerkosz - kierownik polskiego zespołu opracowującego "Atlas Łęgów Odry"
prof. Tomasz Wesołowski - Wiceprezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

Wrzesień 2000 (9/75 2000) Nakład wyczerpany