DZIKIE ŻYCIE

Karta Ziemi

Janusz Korbel
  • Szacunek i opieka nad całą wspólnotą życia
  • Integralność ekologiczna
  • Sprawiedliwość społeczna i ekonomiczna
  • Demokracja, odrzucenie przemocy i pokój

To cztery podstawowe wartości, z których każda omówiona jest szczegółowo w odpowiednim rozdziale Karty Ziemi (The Earth Charter). Jest to ogólnoświatowa inicjatywa powstała po Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro i zyskująca coraz większe poparcie. Karta Ziemi to swoista deklaracja polityczna, społeczna i ekonomiczna, która według jej sygnatariuszy ma służyć za fundament lokalnej polityki w każdym zakątku Ziemi.

W roku 1997 powołano światową Komisję Kary Ziemi (w jej skład weszły osoby znane z zaangażowania w sprawy społeczne i ekologiczne ze wszystkich kontynentów, jej wiceprzewodniczącym jest Michaił Gorbaczow). Sekretariat Komisji znajduje się w Kostaryce. Dokument Karty Ziemi został opublikowany w 1997 roku jako konkluzja spotkania Rio+5. W latach 1997 - 1999 powstało ponad 40 krajowych Komitetów Karty Ziemi. W tym czasie trwała ogólnoświatowa konsultacja tekstu dokumentu i w jej rezultacie, w marcu 2000, w siedzibie UNESCO w Paryżu ogłoszono ostateczną wersję Karty Ziemi. Jest dostępna w wielu językach świata, także po czesku, rosyjsku i słowacku. W języku polskim, niestety, nie jest dostępna, choć powinna się znaleźć w podręcznikach szkolnych i stać się punktem odniesienia do ekologicznych programów partii politycznych. Komitety Karty Ziemi popularyzują ją w różnych krajach na różnych poziomach (od organizacji pozarządowych, szkół, przez uniwersytety, kościoły, biznes po politykę).

Ostatecznym celem jest przyjęcie Karty Ziemi jako podstawowego, światowego dokumentu przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w roku 2002. Karta Ziemi jest przedstawiana w kilku wersjach: Cztery Główne Zasady (przytoczone na początku artykułu); dwustronicowa wersja skrócona, zawierająca preambułę i szesnaście zasad; cały dokument zawierający oprócz szesnastu zasad podpunkty rozwijające każdą z nich bardziej szczegółowo. Karta Ziemi zawiera wiele elementów filozofii ekologii głębokiej a także ekologii społecznej. Można się z nią zapoznać, a także podpisać się pod nią na stronie: earthcharter.org

AJK