DZIKIE ŻYCIE

Apel do rządów państw karpackich w sprawie rozwoju turystyki na cennych przyrodniczo terenach w Karpatach

Świadomi ogromnej wartości przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej oraz znaczenia, jakie posiadają Karpaty dla przetrwania wielu unikalnych form roślin i zwierząt, a także dla jakości życia człowieka, uczestnicy międzynarodowej konferencji „Turystyka w Karpatach – szansa dla regionu czy zagrożenie dla jego walorów przyrodniczych” zwracają się do rządów Czech, Polski, Słowacji, Ukrainy i Rumunii ze stanowczym apelem o podjęcie wszelkich możliwych kroków w celu ochrony cennych przyrodniczo obszarów Karpat.

Uważamy za niedopuszczalne, aby na nielicznych już terenach o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych były lokalizowane inwestycje turystyczne mogące wpłynąć na bezpowrotne zniszczenie tych miejsc. Taka sytuacja ma niestety miejsce w wielu rejonach tych gór, mimo że tereny te należą do krajowych systemów obszarów chronionych, tj. parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów oraz wytypowane zostały jako ostoje przyrodnicze o randze międzynarodowej w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej „NATURA 2000”. Wycinanie lasów i przeznaczanie stoków gór pod inwestycje służące masowej turystyce spowoduje destabilizację ekosystemów leśnych, zniszczenie cennych siedlisk i korytarzy ekologicznych, a także zwiększy ryzyko zagrożeń powodziowych, erozji powierzchniowej i zaniku obszarów źródliskowych. Świadczyć to może o krótkowzrocznym spojrzeniu lokalnych władz, opartym na myśleniu o doraźnych korzyściach finansowych, jakie przynieść mogą inwestycje turystyczne oraz o braku perspektywicznego spojrzenia nie tylko na problemy ochrony przyrody, ale również na zagadnienie rozwoju regionów górskich. Uważamy, że rozwój turystyczny Karpat powinien opierać się na sieci gospodarstw agroturystycznych dających zatrudnienie lokalnej społeczności, z poszanowaniem ładu przestrzennego i powinien być prowadzony poza obszarami o najwyższych walorach przyrodniczych, a także być poprzedzony konsultacjami społecznymi.