DZIKIE ŻYCIE

Na straży Beskidów

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Śląsk

Właśnie rozpoczął się realizowany przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot i Lesoochranarske Zoskupenie VLK (Słowacja) projekt „Strażnicy Beskidów – polsko-słowacki projekt ochrony miejsc cennych przyrodniczo”, finansowany ze środków Unii Europejskiej z programu Phare. Ma on na celu ochronę przyrody w kilku miejscach Euroregionu Beskidy: w powiecie bielskim i żywieckim (woj. śląskie) oraz w regionach Zilina i Presov (Słowacja).

Oprócz nagłośnienia konkretnych problemów ekologicznych i prób ich rozwiązania, projekt obejmuje także działania edukacyjno-promocyjno-integracyjne. W ich trakcie budowana będzie sieć aktywnych strażników przyrody na ww. obszarach, propagowane skuteczne metody ochrony zagrożonych cennych terenów, tworzenie podstaw świadomości ekologicznej wśród mieszkańców i osób odwiedzających te okolice. Konkretne działania podjęte w ramach projektu obejmują interwencje w miejscach zagrożonych, edycję materiałów informacyjnych, przeprowadzenie trzech szkoleń dla strażników miejsc przyrodniczo cennych, warsztaty w szkołach, tygodniowy obóz przyrodniczy, dwie konferencje poświęcone głównym problemom ekologicznym regionu (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii rozwoju turystyki oraz gospodarki leśnej), konferencje prasowe dla dziennikarzy mediów regionalnych i ogólnopolskich.

Projekt ten będzie kolejnym z cyklu działań Pracowni mających na celu ochronę cennych przyrodniczo terenów Beskidów. Na tym terenie nasila się niestety szereg negatywnych trendów prowadzących do dewastacji przyrody, zarówno w odniesieniu do konkretnych miejsc, jak i całego ekosystemu, który jest w coraz większym stopniu poddany ludzkiej presji i przekształcany tak, że traci swoją przyrodniczą wartość. Mają na tym obszarze miejsce budzące niepokój zjawiska, jak np. rozwój infrastruktury turystycznej nieuwzględniający potrzeby ochrony bardzo cennych terenów, gospodarka leśna nastawiona na maksymalizację zysków kosztem zachowania trwałości ekosystemu, inwestycje drogowe przecinające ważne korytarze ekologiczne, i wiele innych.

Właśnie takim tendencjom chce przeciwdziałać Pracownia przy pomocy przeszkolonych i aktywnych współpracowników oraz dzięki mobilizowaniu opinii publicznej.

Kolumna „Śląsk” jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Luty 2004 (2/116 2004) Nakład wyczerpany