Miesięcznik Dzikie Życie

3/117 2004 Marzec 2004

Dzika Polska

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot rozpoczyna właśnie projekt "Dzika Polska" - przyroda naszym dziedzictwem w Europie , mający na celu obronę cennych miejsc przyrodniczych i promocję postaw proekologicznych wśród społeczeństwa. Projekt ten jest nawiązaniem do wcześniejszych działań Pracowni, takich jak mapa "Dzikiej Polski", wystawa poświęcona tej problematyce, szkolenia Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych i inne. Teraz jednak możliwe będzie skupienie rozproszonych dotychczas form działania.


Projekt będzie realizowany do października br. W jego ramach podjęte zostaną następujące działania:

- Centrum Interwencji Przyrodniczej, mające na celu pomoc w obronie zagrożonych miejsc przyrodniczych wImage całej Polsce w miarę sygnałów napływających od ludności, innych organizacji ekologicznych, służb ochrony przyrody itp. Po otrzymaniu zawiadomienia o niszczeniu cennego przyrodniczo miejsca, Pracownia podejmie różne kroki, aby powstrzymać to niebezpieczeństwo i nagłośnić problem.

- Wystawa "Dzika Polska", czyli ekspozycja kilkudziesięciu wielkoformatowych zdjęć przedstawiających cenne przyrodniczo tereny z całego kraju. Wystawa zostanie zorganizowana w 8 miastach (Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Białystok, Rzeszów, Wałbrzych, Bielsko-Biała), towarzyszyć jej będą konferencje prasowe poświęcone problematyce obrony przyrody, zajęcia edukacyjne dla młodzieży, wykłady, stoiska informacyjne itp. Wystawy będą znakomitą okazją do nagłośnienia problemu obrony przyrody i zaktywizowania mieszkańców danej okolicy do podjęcia działań ochroniarskich.

- Kampania społeczna "Dzikie jest piękne", mająca na celu uwrażliwienie na problem niszczenia dziedzictwa przyrodniczego. W ramach kampanii nawiązana zostanie współpraca z mediami, której efektem będzie wiele audycji radiowych i telewizyjnych oraz relacji prasowych skierowanych do różnych kręgów odbiorców.

- Szkolenia Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych, czyli zajęcia dla szczególnie aktywnych osób pragnących się zająć obroną dzikiej przyrody w swoich społecznościach lokalnych. Będzie to cykl trzech spotkań, podczas których uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie wiedzy przyrodniczej, umiejętności prowadzenia działań ekologicznych (m.in. kampanie, edukacja, współpraca z mediami). Uczestnicy szkoleń po zdobyciu tych umiejętności będą mogli samodzielnie lub przy współpracy z Pracownią brać udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów ekologicznych.

> - Wydawnictwa. W trakcie trwania projektu powstanie szereg wydawnictw popularyzujących idee obrony dzikiej przyrody. Będą to: folder promujący sam projekt i kwestię konieczności ocalenia wartościowych przyrodniczo terenów; film poświęcony cennym przyrodniczo obszarom, ich zagrożeniom i sposobom ochrony; wkładka do "Dzikiego Życia" poświęcona tematyce projektu i sposobom jego realizacji; polska edycja jednej z najważniejszych książek z dziedziny światowej myśli ekologicznej - "A Sand County Almanac" Aldo Leopolda.

Projekt "Dzika Polska" - przyroda naszym dziedzictwem w Europie jest realizowany przy współpracy z Ośrodkiem Działań Ekologicznych "Źródła" w Łodzi. Realizacja odbywa się przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach programu Phare Access.