Miesięcznik Dzikie Życie

5/167 2008 Maj 2008

Program Ogólnoukraińskiego Ruchu Ochrony Wilków

Prezentowany plan działań jest przykładowy i dobrowolny. Każdy z członków Ruchu niezależnie sam może wybrać dowolne zadanie i metody jego realizacji, zgodnie ze swoim interesem, doświadczeniem, możliwościami, lub może postawić sobie inne zadanie.

1. Blok naukowy

Zadanie: zbieranie informacji o wilkach na Ukrainie, ich korzystnej roli, szkodliwości, opracowanie kierunków działań i podstaw ochrony wilków. Metody realizacji:

 • określenie metodami badawczymi dokładnej liczebności wilków i ich wolno żyjących watah na Ukrainie,
 • śledzenie i sprawdzanie informacji o atakach wilków na ludzi i na bydło,
 • stworzenie bazy danych ataków, odstrzału i liczeń wilków,
 • opracowanie humanitarnych sposobów regulacji liczebności wilków,
 • zapoznanie się z doświadczeniami w ochronie wilków w innych krajach Europy i Ameryki Północnej,
 • badanie stosunku ludności do wilków.
fot. Piotr Morawski

Wilk. Fot. Piotr Morawski

2. Blok oświatowy

Zadanie: popularyzacja tolerancyjnego stosunku wobec wilków, idei ochrony wilków, wiedzy o tym gatunku, wykreowanie pozytywnego wizerunku wilka jako symbolu ukraińskiej kultury narodowej, promowanie ekologicznej, kulturowej, estetycznej wartości wilków, obalanie fałszywych i niesprawiedliwych mitów o wilkach. Metody realizacji:

 • konferencje prasowe, wystąpienie w środkach masowego przekazu,
 • przeprowadzenie dla dzieci konkursów plastycznych i literackich o ochronie wilków,
 • prowadzenie dyskusji z myśliwymi,
 • wystawy fotograficzne o ochronie wilków,
 • wydanie książek, folderów, kalendarzy, naklejek, znaczków o ochronie wilków,
 • popularyzacja tradycji i obyczajów ludowych – „ekologicznych” i przyjaznych wilkom,
 • udzielanie pomocy w ochronie wilków organizacjom pozarządowym z Białorusi i Rosji,
 • nawiązanie kontaktów w celu ochrony wilków z organizacjami z Polski i innych krajów europejskich,
 • poszerzanie Ogólnoukraińskiego Ruchu Ochrony Wilków o nowych członków,
 • organizacja konferencji i seminariów o ochronie wilków,
 • zniwelowanie antywilczej histerii w środkach masowego przekazu,
 • stworzenie filmów o ochronie wilków,
 • założenie stron internetowych o ochronie wilków,
 • opracowanie i przeprowadzenie kursów edukacyjnych o wilkach dla różnych kręgów odbiorców,
 • stworzenie strony internetowej Ogólnoukraińskiego Ruchu Ochrony Wilków,
 • zorganizowanie Dnia Ochrony „Szkodliwych” Zwierząt i Dnia Ochrony Wilków,
 • bojkot łowieckich środków masowego przekazu, podsycających międzygatunkowy terror,
 • wybicie pamiątkowego medalu „Obrońca Wilków”,
 • zaangażowanie znanych i popularnych osób do ochrony wilków,
 • wyjaśnienie wymagań konwencji berneńskiej i konwencji CITES w stosunku do ochrony wilków,
 • popularyzacja idei praw zwierząt, objaśnienie moralnej i ekologicznej nielogiczności pojęcia „szkodliwe” zwierzę,
 • organizacja turystycznych wędrówek pod kierunkiem doświadczonych przewodników, na tereny bytowania wilków, słuchanie wilczego wycia („wilcze koncerty”), fotografowanie wilków w naturze, sprzedaż turystom gipsowych odlewów wilczych tropów oraz towarów z logotypem i wilczą symboliką.

3. Blok prawny

Zadanie: objęcie wilka ochroną prawną, doprowadzenie ukraińskiego prawodawstwa odnoszącego się do wilków do zgodności z europejskimi normami i etyką ekologiczną. Metody realizacji:

 • ograniczenie regulowanego odstrzału wilków do okresu od 1 listopada do 30 marca,
 • zmiana obowiązujących instrukcji dotyczących tępienia wilków,
 • usunięcie z ustawy o świecie zwierzęcym i ustawy o gospodarstwie łowieckim i polowaniach pojęcia „zwierzę szkodliwe”, jako antyekologicznego i niemoralnego,
 • wprowadzenie odpowiedzialności karnej za kłusownicze odstrzały wilków i innych „szkodliwych” zwierząt – lisa, gawrona, wrony siwej i jenota,
 • przeprowadzenie otwartych i nagłośnionych procesów sądowych w sprawie ochrony wilków,
 • pisanie pism do władz ukraińskich,
 • przeprowadzanie pikiet, konferencji prasowych, blokad, tygodni protestu, z żądaniami objęcia wilków prawną ochroną,
 • zakazanie pozyskiwania wilków przy pomocy potrzasków i wnyków oraz wypłacania za ich odstrzał premii i wydawania naboi,
 • wprowadzenie zakazu posiadania i wywozu za granicę trofeów z wilka,
 • zupełne zaprzestanie jakiegokolwiek odstrzału wilków w strefie 30 km od granicy z Polską, gdzie ten gatunek jest chroniony,
 • zabronienie traktowania unicestwiania wilków za obowiązek służbowy pracowników gospodarstw łowieckich,
 • pociągnięcie do odpowiedzialności pracowników gospodarstw łowieckich i leśnych, którzy przekłamują dane statystyczne o wilkach i wykorzystując pełnioną funkcję, rozpowszechniają fałszywe informacje o szkodach wyrządzonych przez wilki,
 • złożenie skarg do sądu na Państwowy Komitet ds. Gospodarki Leśnej i Łowieckiej za naruszenie zapisów konwencji berneńskiej i konwencji CITES, dotyczących ochrony wilków,
 • ukrócenie bezprawnego handlu skórami wilków na bazarach, walka z nielegalnym odstrzałem wilków i ich śmiercią we wnykach i potrzaskach,
 • pociągnięcie do surowej odpowiedzialności myśliwych, którzy zajmują się odstrzałem wilków ze śmigłowców.

4. Blok ekologiczno-gospodarczy

Zadanie: zapewnienie współistnienia układu wilk-człowiek i trwałego kompromisu w drodze ograniczenia ryzyka i konfliktów. Metody realizacji:

 • wprowadzenie szczepień wilków jako sposobu walki z wścieklizną,
 • wypłata rekompensat finansowych dla ludności lokalnej za szkody wyrządzone przez wilki,
 • stworzenie leśnych korytarzy migracyjnych, zabezpieczających swobodną wymianę osobników między zachodnimi i wschodnimi populacjami wilka,
 • rewizja wytycznych obowiązujących w strukturach łowieckich, aby uwzględniały faktyczny stan bazy pokarmowej dla wilków i innych dużych drapieżników,
 • uwzględnienie w corocznych planach odstrzału zwierząt kopytnych wymagań pokarmowych wilków i innych dużych drapieżników,
 • wprowadzenie zakazu „sportowych” polowań w miejscach redukcji dzikiej zwierzyny,
 • przeprowadzanie ekosabotażu w celu przeszkadzania myśliwym w odstrzałach wilków,
 • ochrona bydła domowego poprzez stosowanie specjalnych ogrodzeń i wykorzystanie psów pasterskich.

Zaproponowany tekst Programu nie jest ostateczny. Wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do nas ze swymi projektami, akcjami i planami ochrony wilków, zawsze chętnie wesprzemy i radzi będziemy widzieć wśród nas.

Tłumaczenie: Krzysztof Wojciechowski