DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Grzegorz Bożek

Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie GMO

W odpowiedzi na zjawisko niekontrolowanego zwiększania się upraw organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz prób liberalizacji prawa w tym zakresie, 29 stycznia Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk wydał oświadczenie, w którym podtrzymuje i wzmacnia swoje wcześniejsze stanowisko w tej sprawie z 2008 r.

Komitet po raz kolejny zaapelował o wprowadzenie 15-letniego moratorium na uprawy GMO oraz przeprowadzenie wielostronnych badań w tym czasie, celem poznania wszystkich możliwych zagrożeń, jakie niesie wprowadzanie do środowiska organizmów GMO.

Komitet wskazał na zagrożenie GMO w szerszym kontekście: wpływ na środowisko naturalne, na bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie, skutki społeczno-ekonomiczne oraz gospodarcze. Po raz kolejny podkreślił, iż rośnie liczba niezależnych opracowań naukowych, a wraz z nimi rośnie ilość argumentów za tym, że niebezpieczeństwo uwalniania GMO do środowiska jest nierozpoznane i trudne do oszacowania, wymaga wieloletnich badań ekologicznych i zdrowotnych.

KOP PAN nawołuje do uruchomienia rządowych programów badania skutków uwalniania GMO do środowiska, prowadzonych niezależnie od koncernów biotechnologicznych oraz monitoring środowiska w kontekście zagrożeń GMO. Obecnie brak procedur zabezpieczających oraz nadzoru ze strony odpowiednich służb nad uprawami GMO, pomimo tego, że obowiązek taki nakłada Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

Komitet wskazuje na konieczność rzetelnego informowania społeczeństwa o płynących zagrożeniach, zaniechanie prowadzenia kampanii medialnej propagującej GMO oraz przeprowadzenia debaty społecznej w tym zakresie.

Oświadczenie kończy się słowami: Istniejące przesłanki wskazują, że skutki środowiskowe wprowadzenia GMO mogą okazać się dalekosiężne i nieodwracalne, a równocześnie znacznie groźniejsze od skutków spowodowanych przez jakiekolwiek inne czynniki zagrażające obecnie bioróżnorodności i szeroko rozumianej jakości środowiska.

Andrzej Kraszewski nowym ministrem środowiska

2 lutego 2010 r. Prezydent Lech Kaczyński wręczył Andrzejowi Kraszewskiemu nominację na urząd ministra środowiska. Kraszewski zastąpił na stanowisku Macieja Nowickiego, który w grudniu 2009 r. złożył dymisję.

Podczas wręczenia nominacji nowemu ministrowi premier Donald Tusk podziękował odchodzącemu Nowickiemu za dwuletnią pracę, w tym za działania wokół konfliktu o Dolinę Rospudy i w związku z pakietem klimatyczno-energetycznym.

Nowy minister Andrzej Kraszewski (ur. 1948 r.) jest profesorem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Specjalizuje się m.in. w temacie oddziaływań przedsięwzięć infrastrukturalnych na środowisko. Prowadził projekty konsultacji społecznych dla spalarni odpadów i osadów ściekowych oraz dla obwodnic aglomeracji miejskich. Pełnił funkcję przewodniczącego Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, był także moderatorem okrągłego stołu w sprawie obwodnicy Augustowa.

Kraszewski wśród swoich priorytetów w pracy wymienia m.in. klimat, szczególnie handel uprawnieniami do emisji CO2, gospodarkę odpadami i gospodarkę wodną. Prof. Kraszewski zapowiada także zdecydowane działania w obszarze odpadów komunalnych oraz walkę z szarą strefą w recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapowiedział również wzmocnienie Inspekcji Ochrony Środowiska i nadanie jej uprawnień, które pozwolą skuteczniej niż dotychczas egzekwować prawo ochrony środowiska.

Opracowanie: Ortodoks