DZIKIE ŻYCIE

Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

W 2007 r. Pracownia wydała książkę „Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce” pod redakcją Rafała T. Kurka. Obecnie wydana publikacja jest rozwinięciem zagadnień z tamtej publikacji, szczególnie zaś w zakresie przejść dla zwierząt, które zostały potraktowane bardzo szczegółowo. Na ponad 250 stronach znajduje się ponad 260 fotografii, rycin i tabel dogłębnie przestawiających problemy wyznaczania i lokalizacji przejść, metodach ograniczania kolizji i śmiertelności zwierząt oraz – co niezwykle istotne i co jest chyba największą zaletą tej publikacji – typowych i istotnych błędach popełnianych przy projektowaniu i budowie przejść dla zwierząt. Publikacja pokazuje wiele błędów, jakie już zostały popełnione przy budowie istniejących przejść dla zwierząt w Polsce.

Publikacja ma być przydatnym narzędziem dla wszystkich podmiotów i instytucji uczestniczących zarówno w opracowaniu dokumentacji środowiskowej i projektowej, jak i wydających decyzje administracyjne konieczne do realizacji inwestycji drogowych. Ma na celu również wypełnienie luki w wiedzy na temat projektowania przejść i przełożenia wymagań przyrodniczych na praktyczne rozwiązania projektowe.

Autorzy wykorzystali najlepszą dostępną wiedzę, wynikającą z wieloletnich badań i doświadczeń europejskich, określając zakres merytoryczny publikacji i przedstawiając propozycje optymalnych rozwiązań.

Treść publikacji jest dostępna na stronie Pracowni