DZIKIE ŻYCIE

Wieści z kraju

Karina Nowicka-Kudłacz

Instalacje na Czarnym Groniu użytkowane nielegalnie

W styczniu br. ośrodek narciarski Czarny Groń w miejscowości Rzyki (Beskid Mały) rozpoczął użytkowanie samowoli budowlanych – stacji naśnieżania i oświetlenia. Pracownia poinformowała o sprawie Komendę Powiatową Policji w Wadowicach, krakowskie prokuratury oraz nadzór budowlany.

Przeciwko inwestorowi toczy się już postępowanie w sądzie. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie nielegalnej budowy infrastruktury narciarskiej, w tym instalacji naśnieżania i oświetlenia. To jednak nie powstrzymało inwestora przed użytkowaniem tych instalacji. Sprawą nielegalnej budowy zajmuje się poza tym Prokuratura Okręgowa w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Rozbudowę kompleksu narciarskiego Czarny Groń rozpoczęto w 2009 r. Inwestor zrealizował inwestycję bez pozwolenia na budowę, decyzji środowiskowej oraz pozwolenia wodnoprawnego. Dysponował jedynie decyzją zezwalającą na wycinkę ok. 600 drzew, unieważnioną w grudniu 2010 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie.

Gościnna Dolina znowu zagrożona

Gościnna Dolina w Bielsku-Białej – obszar położony poniżej góry Dębowiec w kierunku Osiedla Karpackiego, została objęta ochroną uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w 2006 r. Utworzono wtedy zespół przyrodniczo krajobrazowy (ZPK). Na podstawie sporządzonego wcześniej opracowania (projektu ZPK), stwierdzono występowanie w dolinie rzadkich i chronionych gatunków (273 gatunki roślin naczyniowych, 2 gatunki ryb, 8 gatunków płazów, 26 ptaków, 9 ssaków), 12 naturalnych i półnaturalnych siedlisk przyrodniczych oraz 26 okazałych drzew o wymiarach pomnikowych.

Na tę uchwałę złożyli skargę właściciele działek położnych w obrębie zespołu. Argumentowali oni, że włączenie działek do ZPK uniemożliwia im swobodne dysponowanie nimi w zakresie zabudowy. Na początku 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił powyższe skargi. Właściciele działek odwołali się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przyznał, że włączenie do ZPK prywatnych działek ingeruje w konstytucyjne prawo własności i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez WSA w Gliwicach. W grudniu 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność uchwały powołującej ZPK Gościnna Dolina.

Stowarzyszenie „Olszówka” wraz z mieszkańcami Bielska-Białej zaapelowało do prezydenta miasta o wniesienie skargi kasacyjnej od ww. wyroku. W uzasadnieniu podkreślano, że WSA w Gliwicach uzasadnił decyzję w oparciu o wybrane wartości przyrodnicze: obecność naturalnych zbiorowisk leśnych, roślin i zwierząt chronionych, drzew pomnikowych, których nie stwierdził (na podstawie zdjęć) na terenie spornych działek. WSA pominął inne walory przyrodnicze (półnaturalne zbiorowiska nieleśne) i krajobrazowe (obszary otwarte w sąsiedztwie terenów leśnych). Co więcej, WSA mógł wyłączyć sporne działki z ZPK Gościnna Dolina, a uchylił uchwałę powołującą Zespół.

Największymi zagrożeniami Gościnnej Doliny jest budownictwo jednorodzinne oraz realizacja ogrodzeń posesji i ogródków działkowych. Decyzja sądu stanowi poza tym niebezpieczny precedens prawny, który może się przyczynić do likwidacji innych obszarów chronionych, zarówno w granicach miasta Bielska-Białej, jak i w całym kraju.

Apel w sprawie cięć w Puszczy Białowieskiej

Organizacje działające na rzecz ochrony przyrody oraz naukowcy przeanalizowali mapę planowanych miejsc pozyskania drewna na terenie Puszczy Białowieskiej. Zgodnie z ministerialnymi zapewnieniami, cięcia drzew w Puszczy Białowieskiej miały służyć wyłącznie potrzebom lokalnej społeczności, zapewniono również, że zostaną przesunięte poza tereny najcenniejsze przyrodniczo.

Weryfikacja tych miejsc wykazała, że cięcia w 2011 r. planowane są na:

  • 40 obszarach uznanych za cenne,
  • 111 obszarach znajdujących się na liście potencjalnych konfliktów,
  • 53 obszarach, gdzie wycinka będzie oddziaływać na rzadkie gatunki dzięciołów.

Organizacje zaapelowały o wstrzymanie wycinki na wskazanych obszarach oraz o wprowadzenie zakazu cięć sanitarnych na obszarach wyłączonych z zabiegów hodowlano-ochronnych.

Opracowanie: Karina Nowicka-Kudłacz