DZIKIE ŻYCIE

Zanim będzie za późno. Apel o moratorium na wycinkę starych drzew do czasu reformy lasów

Sylwia Szczutkowska

Kwestia lepszej ochrony i reformy zarządzania lasami w Polsce stała się tematem głównego nurtu w dyskursie publicznym. Niewątpliwie kamieniem milowym w dyskusji na temat konieczności poprawy ochrony lasów w Polsce były dwa wydarzenia, oba związane z antyprzyrodniczą i antyspołeczną polityką rządu Zjednoczonej Prawicy. W marcu 2016 r. minister środowiska Jan Szyszko zatwierdził aneks do planu urządzenia lasu (PUL) dla Nadleśnictwa Białowieża, czym zapoczątkował masowe wycinki Puszczy Białowieskiej1. Leśnicy wycięli 200 tys. m3 drzew, z czego połowę z chronionych dotychczas drzewostanów ponadstuletnich. Okazało się, że jako społeczeństwo jesteśmy bezsilni i nie możemy skontrolować legalności tych wycinek w sądzie administracyjnym2. O ochronę Puszczy musieliśmy upomnieć się w instytucjach europejskich – wspólnie z koalicją Kocham Puszczę złożyliśmy w tej sprawie skargę do Komisji Europejskiej. Finalnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) najpierw wstrzymał wycinki w Puszczy Białowieskiej3, następnie potwierdził, że naruszają one prawo4.

Wycinka ponadstuletnich drzew z terenu postulowanego rezerwatu przyrody „Dolina potoku Flora”, obszar Natura 2000, Nadleśnictwa Dukla. Fot. Jakub Lenkiewicz
Wycinka ponadstuletnich drzew z terenu postulowanego rezerwatu przyrody „Dolina potoku Flora”, obszar Natura 2000, Nadleśnictwa Dukla. Fot. Jakub Lenkiewicz

Lasy bez ochrony

Drugim wydarzeniem była nowelizacja ustawy o lasach przeprowadzona w grudniu 2016 r., podczas której zwolniono gospodarkę leśną z zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków roślin i zwierząt5. Takie generalne odstępstwa polegające na płoszeniu, niepokojeniu, niszczeniu i zabijaniu czy dewastacji siedlisk bądź stanowisk chronionych gatunków są sprzeczne z zapisami dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Oba naruszenia mają charakter strukturalny, ponieważ dotyczą zatwierdzania PUL dla każdego z 429 nadleśnictw w Polsce i mają wpływ na ochronę przyrody w lasach publicznych na ¼ powierzchni naszego kraju. Z uwagi na te naruszenia w lutym 2017 r. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zainicjowała i złożyła wspólnie z WWF i Fundacją Frank Bold skargę do Komisji Europejskiej w związku z niedostosowaniem polskiej ustawy o lasach do prawa europejskiego. Komisja uwzględniła argumenty zawarte w skardze i w lipcu 2018 r. wszczęła przeciwko Polsce procedurę naruszenia prawa i wystosowana do Polski tzw. uzasadnioną opinię. Bezczynność polskich władz zadecydowała o skierowaniu w 2021 r. skargi do TSUE6. Wyrok Trybunału z 2 marca 2023 r.7 potwierdził, że ustawa o lasach narusza prawo UE, a więc jako strona społeczna mamy legitymację do domagania się reformy gospodarki leśnej w Polsce.

Lasy ze społecznym poparciem

Masowe i nielegalne wycinki Puszczy Białowieskiej przyniosły jeszcze jedną zmianę. Wyzwoliły iskrę, od której zapalił się ruch społeczny sprzeciwiający się postrzeganiu lasów jako fabryki desek i domagający się  ochrony przyrody w lasach i włączenia obywateli i obywatelek w proces podejmowania decyzji o naszym wspólnym majątku jakim są lasy. Ruch leśny jest dzisiaj liczony w setkach inicjatyw i dotyczy ochrony nie tylko lasów przyrodniczo cennych jak Puszcza Karpacka czy Pogórze Przemyskie, ale także lasów ważnych dla lokalnych społeczności jako ich najbliższe sąsiedztwo8. Szerokie poparcie dla zwiększenia ochrony polskich lasów pokazują także badania opinii publicznej9. Aż 75% ankietowanych osób domaga się zwiększenia powierzchni lasów, na których nie prowadzi się wycinek. 78% Polek i Polaków uważa, że priorytetem Lasów Państwowych powinna być ochrona przyrody. Aby usystematyzować społeczne postulaty i zjednoczyć wokół tematu ochrony lasów, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zainicjowała prace nad wspólnym manifestem leśnym. Dokument przygotowany przez reprezentantów organizacji i ruchów zawiera 10 postulatów10 łączących społeczne i przyrodnicze oczekiwania w zarządzaniu lasami, które poparło swoim autorytetem 280 organizacji i grup nieformalnych. Manifest stanowił drogowskaz dla polityków, by nie zboczyli z kursu zadeklarowanego w swoich programach wyborczych i wzmocnili swoje zainteresowanie reformą gospodarki leśnej.

Wycinka ponadstuletnich drzew z terenu postulowanego rezerwatu przyrody „Dolina potoku Flora”, obszar Natura 2000, Nadleśnictwa Dukla. Fot. Jakub Lenkiewicz
Wycinka ponadstuletnich drzew z terenu postulowanego rezerwatu przyrody „Dolina potoku Flora”, obszar Natura 2000, Nadleśnictwa Dukla. Fot. Jakub Lenkiewicz

Nowy rząd, nowe otwarcie?

Efektem zrozumienia przez polityków społecznych oczekiwań dot. wzmocnienia ochrony lasów są zapisy umowy koalicyjnej, które zakładają m.in. wyłączenie z wycinki 20% najcenniejszych obszarów leśnych, wprowadzenie zakazu spalania drewna w energetyce zawodowej, zwiększenie powierzchni parków narodowych oraz ustanowienie społecznego nadzoru nad lasami11. To deklaracje ważnych i długo oczekiwanych zmian. Mamy wyjątkową okazję do nowelizacji ustawy o lasach – w jednym miejscu i czasie spotkały się bowiem oczekiwania społeczne, wola polityczna, okno legislacyjne wywołane wyrokiem TSUE a także gotowość organizacji eksperckich do wniesienia zasobów merytorycznych do tego procesu.

Moratorium teraz!

Nowelizacja przepisów dotycząca gospodarki leśnej jest niezbędna, ale wymaga czasu związanego z pracą ekspertów i konsultacjami społecznymi. Prace mogą zająć kolejne miesiące, podczas których z naszych lasów wycinane i wywożone będą stare drzewa o wymiarach pomnikowych, niszczone ostatnie już fragmenty lasów naturalnych czy uszczuplane zasoby wody pitnej przez wycinkę lasów wodochronnych w górach. Ochrona takich miejsc jest niezwykle ważna ze względu na walkę z kryzysem bioróżnorodności i kryzysem klimatycznym. Gospodarka leśna i realizacja PUL nie poczeka na nowoczesną ustawę o lasach, odblokowanie prawa do wymiaru sprawiedliwości czy lepsze standardy ochrony gatunkowej. Jedzie jak walec wycinając drzewa, których nigdy nie posadziła ręka człowieka z takich miejsc jak Puszcza Karpacka, Pogórze Przemyskie, Puszcza Bukowa czy Puszcza Świętokrzyska.

Nie możemy czekać – rzeź najcenniejszych lasów trwa tu i teraz. Do momentu wprowadzenia w życie proprzyrodniczych haseł, którymi demokratyczna opozycja wygrała wybory najważniejsze jest zabezpieczenie interesu przyrody. Moratorium na wycinki starodrzewów do czasu reformy gospodarki leśnej byłoby rozwiązaniem zabezpieczającym najcenniejsze lasy i łagodzącym społeczne oburzenie skalą dewastacji polskiej przyrody. Dlatego razem z 115 organizacjami przyrodniczymi i ruchami leśnymi wzywamy kierownictwo Lasów Państwowych oraz resort środowiska do zatrzymania wycinek drzew na terenie najcenniejszych lasów w Polsce – starodrzewów, ostatnich fragmentów lasów naturalnych oraz lasów wodochronnych. Aby było co chronić w nowym otwarciu dla lasów.

Sylwia Szczutkowska

Przypisy:
1. lasy.pracownia.org.pl/aktualnosci/111-minister-szyszko-wydal-wyrok-na-puszcze-bialowieska
2. lasy.pracownia.org.pl/aktualnosci/146-wyrok-sadu-w-sprawie-puszczy-bialowieskiej-potwierdzil-brak-spolecznej-kontroli-nad-polskimi-lasami
3. lasy.pracownia.org.pl/aktualnosci/185-trybunal-sprawiedliwosci-zakazal-wycinki-w-puszczy-bialowieskiej
4. lasy.pracownia.org.pl/aktualnosci/208-wyrok-trybunalu-sprawiedliwosci-wycinka-w-puszczy-bialowieskiej-lamie-prawo
5. pracownia.org.pl/pracownia-aktualnosci/398-ekspresowe-dorzynanie-przyrody-szkodliwe-projekty-szyszki-juz-w-sejmie
6. pracownia.org.pl/pracownia-aktualnosci/512-wielki-sukces-dla-lepszej-ochrony-lasow
7. curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270827&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4563034
8. Np. wspolnylas.pl
9. lasy.pracownia.org.pl/aktualnosci/617-polacy-o-lasach-mniej-wycinek-wiecej-ochrony-przyrody-wyniki-badan-opinii
10. pracownia.org.pl/manifest-lesny
11. pracownia.org.pl/pracownia-aktualnosci/656-stanowisko-stowarzyszenia-pracownia-na-rzecz-wszystkich-istot-w-sprawie-umowy-koalicyjnej-opublikowanej-10-listopada-2023-r