DZIKIE ŻYCIE 01.11.2005

Listopadowy numer Dzikiego Życia już w sprzedaży

2005-11-listopad2005-kadr.jpg

Zachęcamy do sięgnięcia po nowy, listopadowy numer Dzikiego Życia.

W środku, na 16 stronach, znaleźć można m.in.:

 • tekst „Łamanie prawa w sprawie budowy nowej kolejki linowej Kuźnice-Kasprowy Wierch”, który nagłaśnia fakt niedopełnienia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu obowiązku przekazania w ustawowym terminie skargi i akt sprawy do WSA w Krakowie. W artykule czytamy: „Przetrzymując dokumenty organizacji społecznych (Ligi Ochrony Przyrody, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Pracowni), SKO daje „zielone światło” dla PKL, które obecnie rozstrzygnęło przetarg, wyłaniając firmę mającą budować nową kolejkę oraz przygotowuje wniosek o pozwolenie na jej budowę. Pytamy – „czy ktoś ma w tym interes?”;
 • tekst „Niedźwiedzia przysługa” Tomasza Boruckiego, który jest ostatnią częścią kolumny "Dzika przyroda Tatr w obliczu zagrożeń”. Autor pisze: „Jedynym racjonalnym sposobem zażegnania konfliktu w koegzystencji niedźwiedzi i ludzi na terenie i w otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowego jest zredukowanie ruchu turystycznego i narciarskiego, a także uporządkowanie funkcjonowania obsługujących go obiektów”;
 • tekst „Brudne chwyty drogowców” Adama Bohdana, w którym autor odnosi się do faktu oskarżenia ekologów przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad za blokowanie inwestycji drogowych na Podlasiu, a w rezultacie wysoką ilość wypadków. Czytamy: „Można zrozumieć ambicje GDDKiA i posłów w kwestii poprowadzenia Via Baltiki przez Białystok. Nie spodziewaliśmy się jednak, że aby osiągnąć ten cel GDDKiA i media sięgną po tak nieetyczne środki jak oszczerstwa i wykorzystywanie śmierci ludzi, którzy zginęli na tej drodze”;
 • komunikat prasowy „Brudne chwyty” w sprawie rozpowszechniania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nieprawdziwych informacji dotyczących odpowiedzialności za wypadki drogowe na Podlasiu. Komunikat podpisały Bankwatch, Greenpeace, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i WWF;
 • w kolumnie „Śląsk” tekst Radosława Szymczuka „Zbiornika nie będzie”informujący o pozytywnym rozstrzygnięciu sprawy doliny Ostrego w gminie Lipowa w Beskidzie Śląskim, która była zagrożona przez budowę zbiornika retencyjnego. Dzięki interwencjom ekologów skupionych w koalicji na rzecz ratowania Doliny Ostrego w Lipowej (w tym Pracowni), wsparcia Wojewody Śląskiego, przyroda pięknej doliny została uratowana;
 • „Pracować w rytmie przyrody” rozmowa z dr. Hab. Krzysztofem E. Skórą, oceanografem, biologiem morza i ichtiologiem, który kieruje Stacją Morską w Helu, i w tym roku został laureatem prestiżowej międzynarodowej nagrody Baltic Sea Fund Prize; tekst „Ekologiczna puszka Pandory” Tomasza Kudłacza, który opisuje kuriozalny pomysł wybudowania olbrzymiej fermy norki amerykańskiej w pobliżu ostoi ptasiej „Dolina Słupi” wchodzącej w skład sieci „Natura 2000”;
 • tekst „Regulacje rzek a nadrzeczna roślinność” Łukasza Łuczaja, który opisuje zagrożenia łęgowej roślinności zielnej i drzewiastej. Ich odtworzenie, jak pisze, do stanu sprzed zniszczenia wymaga od kilkudziesięciu do kilkuset lat;
 • tekst „Pozyskanie drewna w okresie lęgowym ptaków, czyli o ekologicznych i prawnych aspektach zarządzania w leśnictwie” Tomasza Wilżaka. Swój artykuł autor podsumowuje: „Proces zarządzania w leśnictwie winien uwzględniać sezonowość w życiu ptaków”, szczególną uwagę zwraca na okres wiosenno-letni, jako ten, w którym ptaki wymagają specjalnej ochrony;
 • dwa teksty Dagmary Stanosz: „Życie jest poezją” i „Teatr Wiejski Węgajty – podążanie za słońcem”. Autorka pisze, „są miejsca, o których nie da się pisać „normalnie”, obiektywnie, których nie wystarczy zobaczyć, a aby poznać, zrozumieć, trzeba je w sobie przeżyć?”;
 • tekst Grzegorz Czerwińskiego „Pytanie o przyszłość technokracji. „Solaris” Stanisława Lema”. Tekst ten zapoczątkowuje nową stałą kolumnę „Literatura o człowieku i przyrodzie”, w której Grzegorz Czerwiński będzie prezentował utwory z literatury polskiej i obcej, które w ciekawy i dający do myślenia sposób ukazują relację człowieka i przyrody;
 • felieton Ryszarda Kulika, który tym razem próbuje odpowiedzieć na pytanie – „Czym jest smutek po stracie?”, i nawiązuje do szczególnego czasu jakim jest święto zmarłych;
 • recenzję książki „Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich”;
 • Wieści z kraju i Wieści ze świata, stałe rubryki, które opisują najciekawsze wydarzenia z Polski i świata na temat ochrony dzikiej przyrody, a które można znaleźć w polskich i zagranicznych portalach, gazetach i stacjach radiowych;
 • informacje o organizowanych warsztatach.

Miesięcznik Dzikie Życie jest dostępny w sprzedaży w salonach EMPIK oraz w prenumeracie. Przy prenumeracie należy wpłacić kwotę równą cenie jednego numeru (4 zł) pomnożoną przez ilość zamawianych egzemplarzy. Wpłaty prosimy kierować na nasze konto, podając na blankiecie swój dokładny adres oraz zaznaczając, od którego numeru zaczyna się prenumerata.
Konto: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, BS Bystra, 158133 0003 0001 0429 2000 0001

Miesięcznik Dzikie Życie. Jedyne pismo ekologiczne w Polsce (ukazuje się od 1994 r.), które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo pisze o niszczeniu i ochronie przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata nauki i kultury, przedstawiane są problemy ekologiczne i prezentowane istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.