DZIKIE ŻYCIE

Pytania do dyrektora Paschalisa

Miesięcznik Dzikie Życie

Dyr. Piotr Paschalis z Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odpowiedzialny jest za realizację projektu GEF (Global Environmental Facilities) w ramach programu Banku Światowego dla Puszczy Białowieskiej. Strona polska otrzymała z tego projektu pieniądze na ratowanie Puszczy. Biuro Pracowni koordynujące kampanię w obronie Puszczy za granicą (z siedzibą w Kopenhadze) wysłało 20 czerwca 1994 roku do pana Paschalisa następujące pytania (wysłaliśmy również prośbę o przesłanie odpowiedzi do biura w Bielsku-Białej – do chwili składania numeru nie otrzymaliśmy odpowiedzi):

1. Jakie są dotychczasowe wydatki projektu GEF dla Białowieży? Jakie przeprowadzono badania i jaki jest ich bezpośredni wpływ na zachowanie bioróżnorodności na tym obszarze? Jakie są obszary problemowe i sugestie rozwiązań? Co przyniósł dotychczas projekt GEF?

2. Odnośnie GEF II: Jak wyglądają dotychczasowe plany?

3. Czy jest Pan przekonany, że strefa buforowa, która według planu miała być zrealizowana we wrześniu, zostanie zaakceptowana przez rząd i lokalną społeczność? Simona Kossak poinformowała nas, że Departament Lasów zgodził się zapłacić rekompensatę za podatek leśny społeczności lokalnej, jednak Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, pan Janusz Dawidziuk, w rozmowie z Sabiną Nowak z Pracowni stwierdził, że jest to niemożliwe. Prosimy o komentarz.

4. Jak wyglądają te plany szczegółowo – czy obszar ścisłej ochrony ma objąć 200 km2 a w pozostałym, chronionym częściowo mają obowiązywać podwyższone wieki rębne. Czy dobrze to zrozumieliśmy, a jeśli tak, kiedy można się spodziewać realizacji tego projektu?

5. Będziemy także wdzięczni za przesłanie konkluzji z badań dot. ludności białowieskiej wykonanych przez socjologów białostockich.

6. Dotychczas nie włączono Pracowni do projektu GEF. Jak wytłumaczy Pan tak zastanawiające wyłączenie pozarządowej organizacji z udziału w projekcie skoro na str. 11 dokumentu GEF pisze: „Ważnym elementem jest aktywny udział organizacji pozarządowych”? Czy ma Pan plany by zmienić tę sytuację?

7. Jak, Pana zdaniem, można najlepiej ochronić w możliwie najkrótszym czasie istniejące bogactwo różnorodności biologicznej Puszczy Białowieskiej? Jakie są w tym trudności i jak, Pana zdaniem, można je rozwiązać?

8. Jakie kroki zostały poczynione by odpowiedzialność za las przesunąć z Lasów Państwowych na dyrekcję Parku Narodowego?

W liście, autorzy sugerują włączenie ze strony organizacji pozarządowych do projektu GEF dla Puszczy Białowieskiej także: Polski Klub Ekologiczny i aktywną, lokalną organizację PTOP.

Mamy nadzieję, że w kolejnym „Dzikim Życiu” będziemy mogli przedstawić odpowiedzi dyrektora Paschalisa.

Redakcja