DZIKIE ŻYCIE

3 Maja prezydent i premier ujrzeli Puszczę…

Miesięcznik Dzikie Życie

Echem akcji w obronie Puszczy, która miała miejsce pod koniec kwietnia było publiczne pokazanie puszczy polskim dostojnikom podczas 3-majowych uroczystości. Największe dzienniki doniosły o tym w następujących słowach:

Podczas przemówienia Lecha Wałęsy młodzież z ruchu ekologicznego rozwinęła ogromny transparent z hasłem: „80 lat rozbioru Puszczy Białowieskiej z dziedzictwa narodowego w proch.

„Rzeczpospolita”

oraz

Wraz z hymnem narodowym rozległy się 24 salwy artyleryjskie. Przed przemawiającym prezydentem ekolodzy rozwinęli transparent „80 lat rozbioru Puszczy Białowieskiej”. Lech Wałęsa podkreślił, że los wyznaczył obecnemu pokoleniu Polaków zadanie reformowania państwa…

„Gazeta Wyborcza”

Transparent był faktycznie duży, bo ośmiometrowy.

Sejm i senat za Puszczą

Komisje Ochrony Środowiska Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wydały w maju br. stanowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej. Senat domaga się w nim m.in.:

  • opracowania programu rozwoju obszarów wiejskich;
  • poszerzenia obszaru Białowieskiego Parku Narodowego;
  • wprowadzenia moratorium na cięcie naturalnych drzewostanów w całej puszczy;
  • opracowania przez MOŚZNiL harmonogramu docelowego objęcia całej Puszczy Białowieskiej ochroną w formie parku narodowego.

Sejm z kolei domaga się powiększenia obecnego parku narodowego w roku bieżącym o 17 000 ha i harmonogramu utworzenia parku narodowego na całym obszarze Puszczy Białowieskiej. Komisja sejmowa podkreśla również potrzebę opracowania programu rozwoju puszczańskich obszarów wiejskich. Skoro są więc tak jasne wytyczne komisji obu izb parlamentu, reprezentujących przecież społeczeństwo polskie, dlaczego minister prowadzi własną politykę?

Rada gminy w Białowieży za ochroną przyrody w Puszczy Białowieskiej

Nie jest prawdą, co próbuje się czasami sugerować, że ludność wsi puszczańskich zainteresowana jest tylko eksploatacją drewna z Puszczy. Co prawda podczas spotkania Pracowni z ludnością Białowieży dnia 24 kwietnia dochodziło do ostrych sformułowań pod adresem Pracowni, szczególnie ze strony niektórych osób związanych z leśnictwem, ale już kilka dni później 28 kwietnia, Rada Gminy uchwaliła rezolucję, w której czytamy:

Obserwując toczące się bez naszego udziału dyskusje, spory i manifestacje w sprawie rozciągnięcia statusu Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej, uważamy, że w tak istotnej sprawie […] nie może zabraknąć naszego głosu. Rada Gminy w Białowieży, będąca reprezentantem mieszkańców, dostrzega potrzebę ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej […].

Dalej w rezolucji mowa jest o niezbędności uwzględnienia skutków społecznych i ekonomicznych rozwiązań chroniących całą puszczę. Wśród szczegółowych problemów wymienia się m.in: dokończenie oczyszczalni, gazyfikację, przesunięcie korytarza lotniczego znad puszczy, utylizację odpadków, przywrócenie komunikacji kolejowej, wprowadzenie do ustawy o ochronie przyrody zapisu o subwencji dla gmin, na których terenach występują obszary chronione, promowanie walorów różnorodności biologicznej.

Radni kończą rezolucję zdaniem, że Puszcza Białowieska nie jest własnością zamieszkałej tam ludności, lecz całego kraju, a nawet ludzkości. Popieramy w całości wszystkie postulaty mieszkańców gminy i w trakcie kampanii będziemy, jak to miało miejsce od początku, podkreślali nierozłączność rozwiązań problemów ekologicznych ze społeczno-ekonomicznymi problemami lokalnej społeczności.

Red.

Lipiec 1995 (7/14 1995) Nakład wyczerpany