Miesięcznik Dzikie Życie

5/12 1995 Maj 1995

List z Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Dostaliśmy z MOŚZNiL od dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody pana dr. Jana Wróbla uprzejmy list z dnia 22 marca ‘95 z wyrazami podziękowania za zainteresowanie sprawą Puszczy Białowieskiej (listy tej samej treści otrzymało wiele osób w Polsce, które pisały apele o utworzenie parku narodowego na całym obszarze puszczy). List kończy się zdaniami:

Podjęte działania przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa należycie zabezpieczają zachowanie walorów przyrodniczych Puszczy, a więc brak jest podstaw do wyrażania opinii, że Puszcza Białowieska jest nadmiernie eksploatowana.

Do listu dołączone są cztery strony komentarza. Jego część jest niestety poważną manipulacją, bo sugeruje się w nim, że dążymy do ochrony ścisłej całej puszczy. Takich postulatów nigdy nie wysuwaliśmy. Drukujemy w „Dzikim Życiu” fragmenty wypowiedzi Dyrektora wraz ze zdjęciami wykonanymi przez nas w Puszczy w ostatnich tygodniach.

„Obecny stan Puszczy Białowieskiej wymaga wielu działań w celu przywrócenia jej charakteru puszczańskiego.”

„Pozyskiwanie drewna wynika z potrzeb hodowlano-pielęgnacyjnych drzewostanów, a nie z celów eksploatacyjnych. W tej sytuacji jakiekolwiek zarzuty o nadmiernej eksploatacji Puszczy Białowieskiej stały się bezzasadne. Wszelkie działania w lasach Puszczy Białowieskiej są podyktowane wymogiem jej ochrony.”

„[…] można stwierdzić, że brak jest podstaw do obaw o przyszłość Puszczy Białowieskiej. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nie tylko kontynuuje dobre tradycje Polski w zakresie ochrony przyrody lecz znacznie je doskonali i w tym zakresie ma niekwestionowane osiągnięcia w skali międzynarodowej.”