Miesięcznik Dzikie Życie

12-1/19-20 1995/1996 Gru 1995 / Stycz 1996

Międzynarodowa koalicja na rzecz lasów

27 września 1995 zakończyło się pięciodniowe spotkanie organizacji zajmujących się ochroną lasów Europy Środkowej. Wspominaliśmy o nim w poprzednim numerze „Dzikiego Życia”. Dwudziestu uczestników spotkania z Polski, Niemiec, Czech i Słowacji po zapoznaniu się w terenie z problemami lasów północno-wschodniej Słowacji spotkało się z przedstawicielami władz państwowych, odpowiedzialnych za ochronę przyrody. Podjęto następujące stanowisko:

1. Lasy północno-wschodniej Słowacji są klejnotem wśród lasów całej Europy. Przedstawiają wybitne, podstawowe cechy lasów naturalnych, które stanowią jedyną szansę dla odrodzenia lasów Europy. Wbrew tym faktom nie prowadzi się w tym regionie odpowiedniej gospodarki. Pomimo słownych deklaracji ochrony przyrody, w praktyce lasy naturalne są zamieniane na zręby zupełne, osłabia się je siecią dróg i sadzi się drzewa nieodpowiednie dla siedlisk.

2. Uczestnicy spotkania uważają, że należy natychmiast zmienić gospodarkę leśną zgodnie ze znanymi władzom zasadami (m. in. dzięki badaniom prowadzonym przez LZ VLK). Potwierdzeniem naszej opinii są również szkody powodowane przez zachwianą równowagę hydrologiczną w efekcie niewłaściwego gospodarowania w Runinie (Wschodnie Karpaty), Liwowie (Czergow) i Udali Obraw (Góry Slańskie).

Żądamy od odpowiedzialnych władz przejścia od wykrętów i nic nie znaczących słownych gestów do praktycznej zmiany gospodarki leśnej Jest to w interesie nie tylko Słowacji, ale całej Europy.

  • Lesoochranarske zoskupenie VLK, Słowacja
  • Hnuti Duha, Czechy
  • Sdruzeni pratel lesa, Czechy
  • Pracownia na rzecz wszystkich istot, Polska
  • Jens Thiede. Niemcy