DZIKIE ŻYCIE

Projekt Radziejowa

Stan ochrony przyrody Beskidu Sądeckiego jest niezadowalający. Spore części pasma Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej spełniają warunki parku narodowego (w ocenie walorów przyrodniczych wykonanej przez PAN, Beskid Sądecki wyprzedza obszary Gorczańskiego Parku Narodowego…) a jednocześnie są ciągle nadmiernie eksploatowane i narażone na zniszczenie. Co jakiś czas powstają grupy nacisku skutecznie forsujące zabieranie coraz większych połaci naturalnej jeszcze przyrody pod inwestycje dyktowane wyobraźnią biznesmenów.

Sieć zależności i układów powoduje, że niezależnie od deklaracji, ustaw, planów zagospodarowania i tzw. rygorów ochronnych buduje się na terenie Beskidu Sądeckiego co się chce i gdzie się chce. Ostatni czas przyniósł sprytnie poprowadzoną i obwarowaną na wszelkie możliwe sposoby kampanię prowadzącą do zniszczenia szczytu Jaworzyny Krynickiej i skierowania strumienia pseudo turystów na obszar między Jaworzyną a Runkiem, niegdyś ostoję głuszca i cietrzewia. Jest to przykład usankcjonowanego niszczenia góry, co otworzy drogę do dalszej dewastacji, której nikt już nie powstrzyma. Za pomocą tzw. „leśnych dróg wywozowych”, wbrew interesom Lasów Państwowych otwiera się szlaki przejezdne, które przekraczają grzbiety górskie jak to się stało przez połączenie doliny Szczawnika z Wierchomlą.

Tereny chronione teoretycznie z wielu różnych ustaw (strefy ochrony uzdrowiskowej, park krajobrazowy, ochrona gatunkowa zwierząt, ujęcia wody, tereny glebo i wodochronne, otuliny rezerwatów, pomniki przyrody…) przegrywają raz za razem z mamoną.

W tej sytuacji trzeba ruchu społecznego, który upomni się o przyrodę Beskidu Sądeckiego będącą wspólnym dziedzictwem, a nie tylko źródłem doraźnych zysków wg hasła: a po nas pustynia!

Czego chcemy:

  • Czynnej i skutecznej ochrony lasu na terenie Beskidu Sądeckiego przez utworzenie nowych, wielkopowierzchniowych rezerwatów przyrody.
  • Czynnej i skutecznej ochrony zwierząt i roślin puszczańskich przez wprowadzenie zakazu polowania na niektóre gatunki (borsuk, kuraki leśne i inne) oraz rozpoczęcie reintrodukcji głuszca, a także wstrzymania wyrębu jodły na niektórych terenach.
  • Ograniczenia budowy dróg leśnych oraz kontroli jakości wykonania istniejących, a także włączenia dróg leśnych do kategorii inwestycji podlegających ocenie oddziaływania na środowisko.
  • Podjęcia przez administrację państwową praktycznych działań zmierzających do kontroli i zwalczania wywozu roślin i zwierząt chronionych z terenu Beskidu Sądeckiego.
  • Określenia stref dzikiej przyrody podlegającej ochronie bez możliwości wprowadzania potem tzw. punktowych zmian w planach zagospodarowania.
  • Wprowadzenia barier ekonomicznych dla inwestowania na terenach cennych przyrodniczo.
  • Uruchomienia uczciwych sposobów informowania społeczeństwa o problemach ochrony przyrody w kontekście jej prawdziwych interesów, a nie koniunkturalnych nacisków lobby biznesu.

Grupa „Radziejowa” Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (Przedruk z „Rosynanta”)

Listopad 1996 (11/30 1996) Nakład wyczerpany