DZIKIE ŻYCIE

Stanowisko Pracowni w sprawie „Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Bircza”

Szymon Ciapała

Stanowisko Pracowni w sprawie opracowania „Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Bircza” na obszarze projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, złożone w nadleśnictwie dnia 8 marca 1996

Wszelkie zabiegi gospodarcze na tym terenie powinny być planowane w oparciu o założenie, że jest to obszar projektowanego parku narodowego. W związku z tym uważamy za konieczne:

 • zaniechanie wszelkich zabiegów gospodarczych w istniejących, planowanych i posiadających dokumentację waloryzacyjną oraz w planowanych, nie posiadających na razie takiej dokumentacji, rezerwatach przyrody,
 • zinwentaryzowanie wszystkich drzew o walorach pomnikowych i objęcie ich ochroną konserwatorską,
 • zaniechanie wszelkich zabiegów gospodarczych oraz wszelkiej ingerencji w ekosystemy łęgowe i olsowe,
 • zrezygnowanie z pozyskiwania drzew z pasa co najmniej 30-metrowego wzdłuż wszystkich cieków wodnych na terenie projektowanego TPN,
 • nie pozyskiwanie drzew z bliskiego sąsiedztwa źródlisk, śródleśnych młak i torfowisk,
 • nie regulowanie potoków i pozostawienie w każdym z nich co najmniej 5 kłód o minimalnej średnicy 30 cm na każde 100 metrów cieku,
 • pozostawianie co najmniej 30 m3 leżaniny w różnych klasach wieku i rozkładu na hektar lasu,
 • pozostawianie co najmniej 10 szt/ha złomów i przestoi,
 • pozostawianie wszystkich, nie mających wartości technicznej starych, dziuplastych i próchniejących drzew,
 • zinwentaryzowanie gniazd ptaków drapieżnych, bociana czarnego i puchacza i wyznaczenie wokół nich stref ochrony ścisłej i częściowej,
 • objęcie szczególną ochroną starych drzew, przyjmując kryteria ochrony analogiczne do wcześniej ustalonych na obszarze Puszczy Białowieskiej i zamieszczone we wniosku Rady Naukowo-Społecznej na rzecz utworzenia TPN,
 • zalesianie otwartych powierzchni tylko po uprzedniej waloryzacji przyrodniczej i pozytywnym zaopiniowaniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

Podpisał: Szymon Ciapała

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Wojtkówka, 6 marca 1996

Maj 1996 (5/24 1996) Nakład wyczerpany