Miesięcznik Dzikie Życie

4/35 1997 Kwiecień 1997

Komitet Ochrony Przyrody PAN w sprawie rozbudowy urządzeń narciarskich w Karkonoskim Parku Narodowym

Ludwik Tomiałojć

Przytaczamy poniżej fragmenty stanowiska Prezydium KOP PAN z dnia 20 lutego 1997 r.

Prezydium Komitetu Ochrony Przyrody PAN z niepokojem odnotowuje sygnały o narastaniu nacisku inwestycyjnego na obszar naszych górskich parków narodowych. Przykładem są nasilające się spory wokół sposobu funkcjonowania Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN). Zainteresowane nieograniczonym rozwojem narciarstwa zjazdowego oraz innych form sportu i rekreacji lobby narciarsko-samorządowe twierdzi, że na obszarze tego parku można jeszcze znacząco zwiększyć liczbę narciarzy. […]

Zważywszy na słabość (wobec administracji) służb ochrony przyrody, nierzadko pacyfikowanych administracyjnymi naciskami, prezydium Komitetu Ochrony Przyrody uważa za swój obowiązek publiczne zajęcie stanowiska w w/w sprawie:

Uważamy, że obecnie jest ostatni moment aby jeszcze:

a) rozpatrzyć na nowo zasadność decyzji byłego ministra, zezwalającej na budowę wyciągów orczykowych na terenie rezerwatu ścisłego w rejonie Łabskiego Szczytu, anulować ją oraz nakazać demontaż wyciągu już tam istniejącego,

b) wycofać się z planów przestrzennej rozbudowy infrastruktury narciarskiej na obszarze KPN. Oznacza to zwłaszcza rezygnację z projektów zagrażających trwaniu niezwykle cennych pod względem przyrodniczym obszarów w otoczeniu Kotła Szrenickiego oraz na obrzeżu doliny Złotego Potoku,

c) zakwestionować racjonalność działań i uprawnienia władz lokalnych do dalszego nasilania inwestycji turystycznych W rejonie niewielkiego i już teraz nadmiernie użytkowanego turystycznie parku narodowego (ok. 450 osób/ha/rok),

d) wnikliwie ocenić […] jaki jest wpływ obecnej koncentracji urządzeń i ruchu turystyczno-narciarskiego na przyrodę i środowisko górskich parków narodowych […]

Prezydium KOP kategorycznie domaga się respektowania prawa! Występuje też z apelem, aby nie akceptować sprzecznych z nim ustępstw wymuszanych przez różne grupy nacisku, jako grożących przekształceniem parku narodowego w rodzaj „lunaparku”, gdyż ten drugi można utworzyć na obszarach o mniejszej wartości przyrodniczej niż KPN.

[…] Jako członek Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (World Conservation Union – IUCN) KOP rozważy możliwość odwołania się do autorytetu tej światowej organizacji w celu uzyskania niezależnych ocen planowanej ekspansji inwestycji sportowych na obszary ściśle chronione w Karkonoszach, będące wspólnym dziedzictwem mieszkańców Europy Środkowej.

Za Prezydium KOP PAN:

Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć

Przewodniczący