Miesięcznik Dzikie Życie

3/34 1997 Marzec 1997

Kampania Jaworzyna Krynicka

M.

Od blisko roku nowosądecki oddział Pracowni na rzecz wszystkich istot podejmuje działania w obronie masywu Jaworzyny, niszczonej budową kolejki gondolowej, a w perspektywie tłumami pseudoturystów i narciarzy. Do tej pory wycięto już 50 ha lasu, a budowę prowadzi się na bardzo słabych podstawach prawnych. Teren pod budowę przekazał Leśny Zakład Doświadczalny Akademii Rolniczej w Krakowie. Na pytanie nowosądeckiego oddziału PnrWI o podstawy prawne tego przekazania, Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odpowiedziało po czterech miesiącach, że … „na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych”. Na podstawie tej samej ustawy zmiana użytkowania gruntów leśnych jest obwarowana wpłaceniem odszkodowania na Fundusz Leśny (opłata z tytułu przekwalifikowania gruntu leśnego na inne użytkowanie oraz opłata z tytułu tzw. przedwczesnego wyrębu). Obecnie spółka Kolej Gondolowa „Jaworzyna Krynicka” podjęła pertraktacje z MOŚZNiL o umorzenie opłat nałożonych przez skarb państwa w związku z prowadzoną budową. W grę wchodzi suma – jak podaje prasa – 625 tys. zł (czyli blisko siedem miliardów starych złotych), a wg naszego obliczenia co najmniej 8 miliardów starych złotych. W razie umorzenia tych odszkodowań będziemy mieli do czynienia z kolejną sytuacją samowoli biznesu i urzędników, w polskich górach zaś będzie można budować wszystko, byle zakładane zyski były odpowiednio astronomiczne! Należy dodać, że cytowana ustawa nie przewiduje żadnego odstępstwa od wymaganych odszkodowań, a instytucją, która powinna ściągnąć wymagane opłaty jest Izba Skarbowa. Tajemnicą jest dlaczego tego dotąd nie zrobiła… Poważne wątpliwości budzi precedens przekazania lasów doświadczalnych AR na rzecz spółki akcyjnej, gdyż w naszym rozumieniu rektor AR w Krakowie nie miał prawa bezpośrednio przekazywać lasów skarbu państwa na działalność komercyjną.

W tej sytuacji PnrWI uznała, że wyczerpały się możliwości rozwiązań kompromisowych zwłaszcza, że Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody w Nowym Sączu pozostaje głucha na apele stowarzyszenia PnrWI, bazując w sferze współpracy z organizacjami pozarządowymi na siłach niekontrowersyjnej LOP.

Zamieszczamy naszą propozycję „biletu w XXI wiek”. Jeśli chcesz wpływać na bieg zdarzeń i zależy Ci na zmianie w mentalności naszego społeczeństwa wpisz swoje nazwisko i wyślij bilet na adres sądeckiego oddziału „Pracowni”.

Kolejny krok naszej kampanii polega na reakcji wobec bezpośrednich sprawców tego przedsięwzięcia, czyli udziałowców spółki Kolej Gondolowa „Jaworzyna Krynicka”. Są nimi: Urząd Gminy Uzdrowiskowej w Krynicy, Akademia Rolnicza w Krakowie, Bruder Gorak Gs.m.b.H. Austria, PKO BP, S.H.Z. „Galtex”, Optimus S.A. Nowy Sącz, Cementownia Wysoka, „Anko” sp. z o.o. – Warszawa, Instytut Chemii Przemysłowej – Warszawa, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A., przedsiębiorstwo „Stalbud” – Tarnów, Laboratorium Kosmetyczne dr Irena Eris – Piaseczno, mieszkańcy Krynicy.

Niektóre z tych firm usilnie starają się zachować swój „zielony image” poprzez stosowanie opakowań z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu, warto więc przyjrzeć się jaką politykę realizują naprawdę.

Chcesz coś zrobić dla przyrody? Możesz wysłać do wyżej wymienionych korespondencję o następującej treści:

Wobec faktu uczestnictwa Państwa firmy w spółce Kolej Gondolowa „Jaworzyna Krynicka”, która dewastuje unikalne w skali europejskiej kompleksy leśne oświadczam, że rezygnuję z usług (zaprzestaję nabywania towarów) Państwa firmy.

Z poważaniem ...........

***

Jeśli to możliwe prosimy o informacje dotyczące tego rodzaju działań. Poniżej bibliografia dot. sprawy:

  • „Jaworzyna na Irokeza” – Zeszyty Ekologiczne PnrWI PnrWI o/Nowy Sącz „Rosynant” nr 4–5 (8–9)/95
  • „Projekt Radziejowa” – Zeszyty Ekologiczne PnrWI o/Nowy Sącz „Rosynant” nr 6 (10)/95
  • „Puszka Pandory w trakcie otwierania… czyli Kolej Gondolowa SA niszczy Beskid Sądecki!” –„Tradycja” – rocznik 1996 „Rosynanta” PnrWI o/Nowy Sącz
  • Marek Styczyński „W imię chciwości” – „Dzikie Życie” nr 11 (30) listopad 1996
  • Marek Styczyński „W imię chciwości cz. 2” – „Dzikie Życie” nr 2 (33) luty 1997

M.

„Kolejka nie zagraża ekologii” – ekologia nie zagraża kolejce

Burmistrz Krynicy, pan Jan Golba powiedział dla jednego z dzienników regionalnych: „Kolejka nie zagraża ekologii, a dobiegająca właśnie końca inwestycja wkomponowuje się harmonijnie w beskidzką przyrodę”.

W uznaniu zasług w niszczeniu lasów i gór zgłaszamy niniejszym kandydaturę pana Burmistrza do „Czarnej Kolumny” (planowane są takie tytuły, które mają być przyznane podczas spotkania ruchu ekologicznego w Kolumnie pod Łodzią) za 1996 r.

Oceniając jako błędne i szkodliwe dla przyrody Polski niszczenie gór dla otrzymania wątpliwej zabawy i zysku nie rekompensującego utraty prawdziwych wartości naturalnego krajobrazu, roślin i zwierząt, czystej wody, powietrza i ciszy Rezygnuję z korzystania z kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką. Jednocześnie domagam się, aby w reklamie kolei gondolowej nie powoływać się na moje poparcie tej inwestycji.