DZIKIE ŻYCIE

Góry dla Natury

Góry dla Natury!

Przedstawiamy obszerny fragment listu porozumienia „Góry dla natury!”, jaki został wysłany do ministerstwa ochrony środowiska w dniu 26 maja 1998 r.:

Wobec faktu, że część inwestycji na Jaworzynie Krynickiej została już zrealizowana proponujemy do rozważenia nasz program minimum. Domagamy się jedynie:

 • cofnięcia decyzji zezwalającej na budowę kolejnych tras zjazdowych na Jaworzynie i dalszej wycinki lasu;
 • podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do ochrony i zabezpieczenia ekologicznego dotychczas wykonanych przecinek, tras zjazdowych, dróg itp. na Jaworzynie Krynickiej i jej otoczeniu – koniecznie powinny one zostać wyegzekwowane od inwestora i to inwestor (a nie podatnicy) powinien znaleźć środki finansowe na takie działania;
 • wycofania (bądź niepodejmowania) decyzji o wykonaniu jakiejkolwiek drogi ze szczytu Jaworzyny Krynickiej na Runek;
 • wykonania planu zagospodarowania kopuły szczytowej Jaworzyny Krynickiej i jego konsultację z siecią „Góry dla Natury!”, którą reprezentuje nasze stowarzyszenie oraz wstrzymania do tego czasu wszelkich budów na Jaworzynie Krynickiej (członkami naszego stowarzyszenia są fachowcy posiadający wszystkie stopnie naukowe i zawodowe z dziedziny leśnictwa, architektury i biologii);
 • ogłoszenia wyraźnego komunikatu na temat naruszeń prawa, szkodliwości wycinki lasu w górach rębnią zupełną, możliwości erozji i zwiększenia ryzyka powodzi poprzez działania takie, jakie wykonała na Jaworzynie Krynickiej spółka Kolej Gondolowa na Jaworzynę;
 • wizji lokalnej przedstawicieli Ministerstwa na Jaworzynie Krynickiej dla potwierdzenia naszych zarzutów, a nie odsyłania naszych pism do urzędników niższego szczebla (w trakcie 3-letniej wymiany korespondencji nikt z pracowników Ministerstwa nie pofatygował się na miejsce inwestycji ani nie zwracał się o dokumentację fotograficzną czy filmową);

Jednocześnie domagamy się ze strony Ministerstwa aktywności chroniącej interes górskiej przyrody:

 • podjęcia działań, które nie dopuszczą do niszczenia przyrody na Jałowcu (gmina Stryszawa k. Suchej Beskidzkiej);
 • podjęcia działań przeciwdziałających łamaniu prawa na Pilsku;
 • podjęcia działań przeciwdziałających presji inwestorów narciarskich w Karkonoskim Parku Narodowym;
 • wprowadzenia jasnych zasad opiniowania inwestycji (m.in. wprowadzenie zasady, wg której ekspertyzy nie mogłyby być zamawiane i finansowane przez inwestora) i uczestniczenia w nich na terenach cennych przyrodniczo, np. dotyczy to planowanej stacji narciarskiej w Gołkowicach Przechybie w Beskidzie Sądeckim, której realizacja na zasadach takich, jak w przypadku Jaworzyny przyniesie jeszcze większe protesty;
 • opracowania całościowej polityki skutecznej ochrony ziem górskich według zasad trwałego rozwoju – na całym świecie tereny górskie są traktowane w sposób szczególny jako tereny o specjalnym przyrodniczym znaczeniu; w Polsce, gdzie góry to zaledwie kilka procent terytorium naszego kraju, brak jest choćby zaczątków takich działań ze strony rządu. Jednocześnie domagamy się uczestnictwa we wszelkich konsultacjach przy opracowywaniu takiej strategii oraz uwzględnianiu prawdziwego interesu mieszkańców górskich społeczności, a nie interesów wąskich lobby biznesowych;
 • rozwoju takiego modelu ekoturystyki, który chroniłby tereny cenne przyrodniczo i był jednym ze źródeł dochodów dla górskich społeczności (zwłaszcza wiejskich), a nie wprowadzał w te tereny formy rekreacji masowej.

Porozumienie „Góry dla Natury!”

Nowosądecki oddział PNRWI