DZIKIE ŻYCIE

Apel do mieszkańców województwa podlaskiego

Marcin Korniluk

„Pracownia na rzecz wszystkich istot", oddział północno­wschodni Białystok zwraca się do organizacji ekologicznych i pojedynczych osób z nowopowstałego województwa podlaskiego chcących nawiązać kontakt z „Pracownią”.


Kontakt i wzajemna wymiana informacji są tym bardziej niezbędne, że coraz więcej decyzji zapadać będzie w urzędach powiatowych. Głos lokalnych mieszkańców może mieć decydujące znaczenie w wielu przypadkach.

To właśnie nasze województwo, jako przygraniczne (Białoruś, Litwa) i - jak niektórzy twierdzą - mogące się stać niedługo granicznym województwem Unii Europejskiej, jest narażone szczególnie na rozbudowę mogącą pociągnąć za sobą niepowetowane straty w naturalnym środowisku przyrodniczym. Obecnie funkcjonuje tu 6 przejść granicznych. drogowych i 5 kolejowych,  pasażersko-towarowych. . Przewiduje się budowę nowych przejść co 50 kilometrów. Do przejść wybudowane zostaną drogi szybkiego ruchu, powstaną stacje benzynowe,. motele, parkingi, wzrośnie ruch samochodowy. Jedna z tras ma przeciąć Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej. W naszym województwie przewiduje się stacjonowanie wojsk NATO (przedstawiciele sztabu przeprowadzili jesienią 1998 rozpoznanie). W powiecie Siemiatycze, w gminie Perlejewo, wiosce Granne na Bugu przewiduje się budowę mostu, chociaż w odległości 12 km znajduje się kolejny most. Niedaleko Białegostoku planuje się budowę największego na wschód od Wisły lotniska. O wielu rzeczach pewnie nie wiemy, dlatego tak bardzo zależy nam na kontakcie z ludźmi z nowych powiatów.

To tutaj przyroda zachowała się w naturalnym stanie. Świadczą o tym duże kompleksy leśne: Puszcza Augustowska, Białowieska, Knyszyńska, Mielnicka, parki narodowe: Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski. Dziki charakter zachowały jeziora i doliny rzek: Biebrzy, Bugu, Narwi.

Bogactwo tych ziem wzbogaca mozaika narodowości, religii, języków. Razem żyją tu Polacy, Białorusini, Ukraińcy, Litwini i Tatarzy. Dla wielu tych mieszkańców wsi i miasteczek województwa podlaskiego ta dzika przyroda stanowi nierozerwalną część ich życia. Aby to zachować potrzebna jest nasza wspólna współpraca.

Ze ściany wschodniej, Polski C
Marcin Korniluk
„Pracownia na rzecz wszystkich istot”, oddz. Półn.-Wsch.

Luty 1999 (2/56 1999) Nakład wyczerpany