DZIKIE ŻYCIE

List do ministra ochrony środowiska

Przemysław Kunysz

List do ministra ochrony środowiska:

Jan Szyszko
Minister Ochrony Środowiska
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

 

Od kilku lat Przemyskie Towarzystwo Ornitologiczne wspólnie z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot z Bielska-Białej oraz z innymi organizacjami tworzy koalicję na rzecz utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Zapewnienia lokalnych władz z ostatnich miesięcy napawały optymizmem co do realizacji idei utworzenia na Pogórzu Przemyskim parku narodowego. Szczególnie przedwyborcze wystąpienia Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dawały podstawę do wysuwania tego typu wniosków. Brak postępu w realizacji idei (nikły postęp prac przygotowawczych ze strony MOŚZNiL, brak kontaktu w/w resortu z gminami na terenach przyszłego TPN) skłaniają do przypuszczeń, że Turnicki Park Narodowy nie powstanie w 2000 ani zapewne w 2001 roku, jak utrzymywał jeszcze jesienią 1998 roku Minister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty jak również obserwowane dalsze niekorzystne zmiany w środowisku leśnym na terenach przyszłego TPN (wycinanie drzew w tzw. „Dolinie Niemieckiej i na innych powierzchniach leśnych - zgodnie z zasadami gospodarki leśnej), uzgodniono na spotkaniu działaczy Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i Przemyskiego Towarzystwa Ornitologicznego wspólne stanowisko odnośnie dążenia do wprowadzenia „Moratorium dla Lasów Arłamowskich", do czasu powołania Tumickiego Parku Narodowego.

Ponieważ tego typu moratorium zawierałoby, na wzór „Moratorium dla Puszczy Białowieskiej”, wszystkie wymagające specjalnej ochrony elementy środowiska naturalnego, prosimy o wyrażenie opinii w w/w sprawie, jak również przesłanie sugestii co do formy i zawartości merytorycznej moratorium dla specyficznych lasów Pogórza Przemyskiego.

Liczymy na szerokie zainteresowanie i pomoc merytoryczną. Uwagi prosimy przesyłać na adres: Przemyskiego Towarzystwa Ornitologicznego.

Prezes PTO
Przemysław Kunysz