Miesięcznik Dzikie Życie

9/63 1999 Wrzesień 1999

Powstrzymaj myśliwych, pomóż ptakom!

Krzysztof Henel

We Francji, jak również w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, trwa kampania przeciwko niekorzystnym dla ochrony przyrody zmianom przepisów prawa łowieckiego. Pod wpływem nacisków myśliwych we Francji wprowadzono w dniu 3 lipca 1998 przepisy łowieckie wydłużające sezon polowań na ptaki. Okazało się, iż nowe przepisy łamią prawo obowiązujące w całej Unii Europejskiej, a ściślej postanowienia uchwalonej w 1979 roku European Wild Birds Directive. Jest to akt prawny zakazujący polowań na ptaki wędrujące na lęgowiska i odbywające lęgi.


Lobby myśliwych żąda teraz zmiany międzynarodowych zobowiązań prawnych, zezwolenia na polowania na ptaki już ­od lipca i wydłużenia sezonu łowieckiego do końca lutego.

Liberalizacja przepisów łowieckich zaistniała już we Francji, dotyka krajowe populacje ptaków podczas ich wędrówki. Strach pomyśleć, co może się dziać, jeśli Parlament Europejski zgodzi się na dalsze zmiany, a Polska przyjmie je w ramach dostosowywania swego prawa do aktów prawnych obowiązujących w całej Unii. Krajowe gęsi gęgawy powracają na lęgowiska już w lutym. Lipiec to w Polsce szczyt sezonu lęgowego. Perkozy, łabędzie, kaczki, łyski wodzą wtedy nielotne jeszcze młode.

Francuska Liga na Rzecz Ochrony Ptaków (Ligue pour la Protection des Oiseaux - LPO) koordynująca międzynarodową kampanię przeciwko liberalizacji ograniczeń sezonu polowań na ptaki, zwraca się za pośrednictwem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, z prośbą o poparcie również w naszym, kandydującym do Unii Europejskiej, kraju. OTOP zbiera do końca września br. podpisy popierające petycję w sprawie niewydłużania okresu polowań. Zostaną one następnie przesłane do siedziby LPO i zbiorowo przekazane odpowiednim władzom Republiki Francuskiej i Parlamentowi Europejskiemu.

Zachęcam gorąco czytelników „Dzikiego Życia” do pomocy ptakom i przyłączenia się do tej akcji.. Proponowany tekst apelu podany jest poniżej. Zebrane podpisy najlepiej przesłać pod adresem sekretariatu OTOP (skr. poczt. 335, 80-958 Gdańsk 50). Można również podpisać petycję poprzez sieć Internet (trzeba znaleźć petycję pt.: LPO-:FNE-BirdLife : Petition for a better protection of migratory birds).

Krzysztof Henel

. na podst.: Ptaki - Biuletyn OTOP. 2/1999, s.22

Proponowany tekst apelu:
PETYCJA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RZĄDU FRANCJI O POPRAWĘ OCHRONY PTAKÓW WĘDROWNYCH I MIĘDZYNARODOWEGO DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Ja niżej podpisana/podpisany popieram petycję FNE, Ligue pour la Protection des Oiseaux i BirdLife International żądającą: .
- od Parlamentu Europejskiego, aby uwzględniając artykuły 8D i 138D Traktatu Europejskiego nie zmieniał brzmienia Birds Directive;

- od rządu Francji, aby unieważnił przepisy łowieckie z 3 lipca 1998 i zakazał polowania na gatunki zwierząt, których stan z punktu widzenia ich ochrony w Europie uznany został za niepomyślny (unfavourable conservation status) .

podpis:............................................