DZIKIE ŻYCIE

Gdzie są pieniądze? - Niewidzialna ścieżka

Adaś Niezgódka

Gdzie są pieniądze?
Niewidzialna ścieżka

Zaborski Park Krajobrazowy został powołany do życia w lutym 1990 roku. Dyrektorem tejże placówki jest pan Waldemar Daniel, który już od kilku lat pełni tę odpo­wiedzialną funkcję. Obecnie, po niedawnym powiększe­niu granic parku, jego obszar wynosi 34 026 ha. Teren, który obejmuje swoimi granicami, stanowi najpiękniejszą część Borów Tucholskich, obfitującą w liczne jeziora, torfowiska, czyste rzeki...


Jedną z piękniejszych rzek parku jest Kulawa, stanowią­ca lewy dopływ Zbrzycy. Od lat istnieje pomysł, by utworzyć na niej rezerwat przyrody - istnieje nawet gotowa dokumentacja rezerwatowa przygotowana przez przy­rodników już kilka lat temu. Niestety, pomysł ten nie   mo­że doczekać się realizacji.  

W czerwcu ubiegłego roku dyrektor Zaborskiego Parku Krajobrazowego, pan Daniel, podpisał umowę z Woje­wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dotyczącą dofinansowania działal­ności statutowej parku w roku 1999. W harmonogramie rzeczowo - finansowym, który jako załącznik został do­łączony do umowy, jako zadanie na miniony rok wymie­nione jest m.in. wyznaczenie i zagospodarowanie ścieżki dydaktycznej „Dolina Rzeki Kulawy”. Środki przyznane na realizację tego zadania w kwocie 9500 zł przezna­czone miały być na opracowanie i oznakowanie przebie­gu trasy, ustawienie tablic informacyjnych, wydruk folde­ru, postawienie ławek i wiaty. Jest marzec 2000 roku, a ścieżki nad rzeką Kulawą jak nie było, tak nie ma. Po­wstał jedynie folder, lecz czy możliwe jest, by koszt jego przygotowania i wydania wyniósł aż 8500 zł? Tyle bo­wiem skasowało Towarzystwo Miłośników Borów Tu­cholskich z Tucholi za urządzenie ścieżki dydaktycznej pt. „Dolina rzeki Kulawy”.

Rodzi się też pytanie gdzie jest drewno zakupione w listopadzie ubiegłego roku przez Zaborski Park Krajobra­zowy od Nadleśnictwa Runowo z przeznaczeniem na budowę małej architektury przy wspomnianej ścieżce dydaktycznej...

Pod koniec grudnia 1999 roku nastąpiło rozliczenie środków finansowych uzyskanych przez Zaborski Park Krajobrazowy od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W rozli­czeniu tym wyraźnie jest napisane: Oświadczam, że zadanie pn. Dofinansowanie działalności statutowej z dnia 08.06.99 Zarządu Zaborskiego Parku Krajobrazowego w okresie do dnia 22.12.99 roku zostało zreali­zowane w pełnym zakresie ujętym w harmonogramie RV-36/99, który stanowił załącznik do umowy z WFOŚiGW w Gdańsku nr WFOŚ/D/487/58 z dnia 08.06.99 r. Pod oświadczeniem widnieje podpis dyrekto­ra parku, pana Daniela. Wychodzi na to, że ścieżka jest niewidzialna.

Adaś Niezgódka

Kwiecień 2000 (4/70 2000) Nakład wyczerpany