DZIKIE ŻYCIE

Listy

Z Ministerstwa Środowiska w sprawie powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego.

 
Uprzejmie dziękuję za zainteresowanie sprawą Białowieskiego Parku Narodowego wyrażone w liście skierowanym do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października br. (por. Dzikie Życie. nr 67- przyp. red.). Pragnę Pana poinformować, że zadania przewidziane w ramach „Kontraktu dla Puszczy Białowieskiej” są sukcesywnie realizowane. Ze środków budżetu Państwa (kwota 8,75 mln. zł) gminy puszczańskie wykonują przedsięwzięcia służące ochronie środowiska regionu (oczyszczalnie ścieków, wymiana systemów grzewczych itp.). Wykonywane są także „kolejne ekspertyzy i strategie”, są one bowiem niezbędne dla planowania restrukturyzacji regionu wobec przewidywanego powiększenia BPN i idących za tym zmian w gospodarce gmin. Większość środków z rezerwy celowej budżetu na rok 1999 (11,25 mln. zł) została skierowana jednak do Białowieskiego Parku Narodowego na prace przygotowawcze takie jak opis granic powiększanego obszaru parku, opracowanie mapy cyfrowej, niezbędne inwestycje i remonty. Opis granic BPN jest praktycznie ukończony, trwają uzgodnienia w sprawie niewielkich fragmentów Puszczy pozostających poza granicami planowanego Parku.
Ministerstwo przykłada dużą wagę do prawidłowej realizacji „Kontraktu dla Puszczy Białowieskiej”. Wyrazem tej troski jest wewnętrzna kontrola zarządzona ostatnio przez ministra nad stanem zaawansowania zadań finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa, a związanych z powiększeniem BPN.
Należy jednocześnie podkreślić, że funkcjonowanie BPN na obszarze całej polskiej części Puszczy Białowieskiej wymaga zapewnienia każdego roku zwiększonych środków finansowych. (według różnych szacunków koszt utrzymania powiększonego BPN wahać się będzie od 23-27 mln. zł rocznie). Od decyzji ciał ustawodawczych zależeć będzie, czy takie środki zostaną przewidziane w budżecie na lata przyszłe.

dr hab. inż. Marian Cieślak
Dyrektor Departamentu Leśnictwa,
Ochrony Przyrody i Krajobrazu

***

- utworzenia Turnickiego Parku Narodowego.

W nawiązaniu do pisma z dnia 11 października 1999 r. (wystosowanego przez Przemysława Kunysza – prezesa Przemyskiego Towarzystwa Ornitologicznego - przyp. red.) chcę poinformować, że nadal kontynuowane są prace nad utworzeniem Turnickiego Parku Narodowego. Resort jest w kontakcie z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, a w szczególności z wicewojewodą Markiem Kuchcińskim i wojewódzkim konserwatorem przyrody. Podkarpacki Urząd Wojewódzki przygotowuje się do uzupełnienia składu „Zespołu Konsultacyjnego do sprawowania nadzoru nad pracami związanymi z utworzeniem Turnickiego Parku Narodowego”. Na zlecenie resortu przygotowane zostało przez Pana T. Burgera opracowanie pt. „Kierunki rozwoju funkcji Turystycznej gmin Bircza, Fredropol i Ustrzyki Dolne na terenach związanych z projektowanym Turnickim Parkiem Narodowym” i przekazane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto oczekuje na zatwierdzenie przez Ministra Środowiska plan urządzania lasu dla Nadleśnictwa Bircza, którego częścią będzie „Plan ochrony przyrody”, o którym wzmiankuje się w Waszym piśmie.
Natomiast z przykrością muszę poinformować, że z uwagi na sytuację budżetu państwa nie przewidziano środków na utworzenie tego parku w roku 2000. W tej sytuacji starania resortu ograniczają się do pozyskania środków na powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego na całą polską część Puszczy Białowieskiej czyli o ponad 50 tys. ha.
Cenimy sobie współpracę z PTO i prosimy o pozostawanie w kontakcie z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Rzeszowie, który jest poinformowany na bieżąco o postępie działań na rzecz utworzenia Turnickiego Parku Narodowego.

dr hab. inż. Marian Cieślak
Dyrektor Departamentu Leśnictwa,
Ochrony Przyrody i Krajobrazu

Luty 2000 (2/68 2000) Nakład wyczerpany