Miesięcznik Dzikie Życie

12-1/78-79 2000/2001 Gru 2000 / Stycz 2001

Polscy Zieloni wspólnym głosem w obronie przyrody!

W dniu 11 listopada 2000 r. w Bielsku-Białej spotkali się sygnatariusze „Porozumienia dla dzikiejImage przyrody”
w celu omówienia sytuacji w ochronie przyrody w Polsce. Poniższe oświadczenie zostanie przekazane ministrowi środowiska, politykom, środkom przekazu:


  • Sygnatariusze „Porozumienia” wyrażają sprzeciw wobec rozmijania się oczekiwań społecznych (wyrażonych w najnowszych badaniach CBOS dotyczących parków narodowych) z obecną polityką w dziedzinie ochrony przyrody. Najwyższe zaniepokojenie budzą cytowane w prasie wypowiedzi ministra środowiska na temat parków narodowych i merkantylnego traktowania przyrody.
  • Przyroda jest najwyższym, ogólnonarodowym dobrem. Państwo nie może uciekać od odpowiedzialności za ogólnonarodowe dobro jakim jest przyroda, szczególnie w parkach narodowych. Pozostawianie kwestii tworzenia, powiększania i likwidacji parków narodowych w rękach lokalnych samorządów jest ucieczką od odpowiedzialności za to wspólne dobro.
  • Proponowane w nowelizowanej ustawie o ochronie przyrody zapisy dające we wszystkich kwestiach ochrony przyrody prawo weta lokalnym samorządom jest wyrazem źle pojętej idei demokracji i przekreśla ideę ochrony przyrody jako dobra ogólnonarodowego.
  • Rola samorządów powinna być opiniodawcza, a rolą państwa jest ogólnokrajowa strategia ochrony przyrody jako dobra wyższego i zapewnienie, w ramach środków budżetowych, odpowiednich kwot na tę ochronę i ewentualne rekompensaty dla społeczności lokalnych. Niedopuszczalne są oszczędności czynione kosztem ochrony wartości przyrodniczych.
  • Sygnatariusze ogólnopolskiego „Porozumienia” wyrażają sprzeciw wobec stanowiska Komisji Ochrony Środowiska Senatu RP, z dnia 4 października 2000 r. wnioskującego m.in. o wyjęcie spod ochrony wielu gatunków chronionych takich jak wilk, jastrząb gołębiarz, błotniak stawowy, myszołów i wiele innych, a także o redukcję „zwierząt dziko żyjących, szczególnie dziko żyjących gatunków, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka”. Człowiek jest częścią przyrody i nie może być przez nią zagrożony. To człowiek poprzez niewłaściwą gospodarkę i lekceważenie praw przyrody doprowadza do konfliktów, które powinien rozwiązywać w inny sposób niż redukcja gatunków.
  • Wzywamy wszystkich, którym bliska jest dzika przyroda do publicznego wyrażenia swojego sprzeciwu, do protestów wobec obecnej polityki państwa, osłabiania roli parków narodowych, nieliczenia się z głosami przyrodników i wobec aroganckich pomysłów parlamentarzystów.
  • Domagamy się także bezwzględnego respektowania prawa w zakresie ochrony przyrody. Przypadki łamania prawa mają miejsce w parkach narodowych (tzw. „Porozumienie” dotyczące Tatrzańskiego Parku Narodowego pozbawione jest podstaw prawnych), w innych miejscach cennych przyrodniczo (pomimo decyzji NSA na Pilsku funkcjonuje nielegalny wyciąg) i w stosunku do ochrony przyrody w ogóle (pomimo zakazu hodowli dziko żyjących zwierząt - z wyjątkiem bażanta - sąd zarejestrował stowarzyszenie hodowców jeleniowatych). Przykłady jawnego łamania prawa zarówno przez administrację jak i obywateli można by mnożyć.

- Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
- Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła", Łódź
- "Eko-Życie", Chybie
- Towatrzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, Kraków
- Federacja Zielonych, Kraków
- Towarzystwo Ochrony Przyrody, Gorzyce
- Stowarzyszenie "Wiek", Jelenia Góra
- Obywatelski Ruch Ekologiczny, Łódź
- Towarzystwo Ekologicznego Transportu
- Towarzystwo Ekologiczne "Ziemia przede Wszystkim", Poznań
- "Ruch na rzecz Ziemi", Suwałki
- "Zielona Kultura", Wrocław
- Stowarzyszenie na rzecz działań lokalnych "Bioregion Ziemi Dobrzyńsko-Kujawskiej"
- Fundacja na rzecz wspierania kultur alternatywnych i ekologicznych, Wolimierz
- ECEAT Poland
- Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu, Orzysz
- Obywatelska Liga Ekologiczna - "OLE", Gdańsk
- Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Krąg Przyjaciół Ziemi", Płock
- Stowarzyszenie "Oś", Augustów
- Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Wspólna Ziemia", Chojnice
- Bydgoskie Forum Ekologiczne, Bydgoszcz