DZIKIE ŻYCIE

Informacje nadesłane ze świata

Apel Hartmuta Hellera
Pomóżcie powstrzymać prowadzone przez fir­my PATECO i DENR wycinanie pierwotnego lasu na filipińskiej wyspie Luzon. Tereny te zamiesz­kuje plemię Agta, obecnie pozbawione jakichkol­wiek praw. PATECO utrzymuje własne oddziały wojskowe do kontrolowania obszaru objętego ich koncesją, nie wolno tam wchodzić, nie wolno fo­tografować i trudno o dokumentację ich działal­ności. Pozyskane drewno w całości wysyła się za ocean, pomijając całkowicie rynek wewnętrzny Filipin, których mieszkańcy nie otrzymują z tytu­łu eksploatacji lasu żadnego dochodu.
Adresy:
fdn@fpcn-global.org, negritos@egroups.com, agta@egroups.com, tribal-forest@egroups.com .
 
O ochronę lasów i leśnych plemion w Papui Nowej Gwinei
W styczniowym numerze GR Action zamiesz­czono apel o poparcie akcji w obronie lasów i ich mieszkańców w Papui Nowej Gwinei - aktualnie chodzi o podtrzymanie moratorium z 1999 r. na nowe koncesje na wyrąb. Przyroda Papui Nowej Gwinei odznacza się wyjątkowo dużą bioróżno­rodnością, w tym także różnorodnością ludzkich kultur. W rozmaitych krajobrazowo i klimatycz­nie typach lasów żyje 200 gatunków ssaków, 20 tys. gatunków roślin, 1500 gatunków drzew, 750 gatunków ptaków, z których połowa to formy endemiczne. Żyje tu największy motyl świata, naj­większa orchidea i najdłuższy na świecie jaszczur.
Akcję zainicjowało PNG Eco-Forestry Forum and Forests Organization. Organizatorzy proszą o wysy­łanie uprzejmych pism do Banku Światowego oraz do rządu PNG, najlepiej w formie listów zwykłych, ewentualnie faksem, w ostateczności pocztą elektro­niczną. Prosi się:
l. W liście do premiera - o wyrażenie swojego poparcia dla organizacji obrońców środowiska PNG w sprawie przedłużenia moratorium na nowe koncesje na wyrąb. Oczekujemy, że rząd dotrzy­ma własnych postanowień odnośnie utrzymania moratorium.
2. W liście do Banku Światowego - o przypo­mnienie, że winien on dotrzymać własnych zobo­wiązań odnośnie wstrzymania działalności dopóki trwa moratorium.
Adresy, na które należy wysyłać listy protestacyjne:
 
Mr. James Wolfensohn
President, The World Bank
1818 H. Street, NW
Washington, DC 20433
Fax: lnt'l code + 202522-0355
e-mail: cunit3@worldbank.org
 
Hon. Sir Mekere Morauta, MP
Prime Minister for Papua New Guinea
Office of the Prime Minister
PO Box 639
WAIGANI
Papua New Guinea
Fax: lnt'! code + 675 327 7328
e-mail: primeminister@pm.gov.vg

Kwiecień 2001 (4/82 2001) Nakład wyczerpany