DZIKIE ŻYCIE

Rezolucja organizacji zrzeszonych w Koalicji Ochrony Puszczy Białowieskiej

Rezolucja organizacji zrzeszonych w Koalicji Ochrony Puszczy Białowieskiej oraz Porozumieniu dla Dzikiej Przyrody w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej z dnia 22 marca 2001 r.

1. Puszcza Białowieska, jako ogólnonarodowe dziedzictwo historyczno-przyrodnicze, zasługuje na szczególną ochronę Państwa. Zgodnie z istniejącym prawodawstwem, jedynie status parku narodowego może zapewnić taką ochronę.

2. Objęcie całej Puszczy Białowieskiej ochroną Parku Narodowego sprzyjać będzie rozwojowi turystyki w powiecie hajnowskim oraz zapewni puszczańskim gminom preferencje w korzystaniu z krajowych i zagranicznych funduszy pomocowych.

3. Model parku zaproponowany przez Radę Naukową BPN w "Zasadach funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego powiększonego na obszar całej polskiej części Puszczy Białowieskiej" (Białowieża 2000), uwzględnia zarówno niepowtarzalne przyrodnicze wartości Puszczy, jak i potrzeby rozwojowe regionu. Jego realizacja pozwoliłaby na zadośćuczynienie zobowiązaniom Polski wobec jej najcenniejszego dziedzictwa przyrodniczego, sprzyjając jednocześnie podnoszeniu poziomu życia mieszkańców.

4. Bez powiększenia BPN, wszelkie działania ograniczające surowcową eksploatację Puszczy Białowieskiej będą jedynie pogłębiały negatywne nastawienie miejscowych społeczności wobec ochrony przyrody. Za taki stan rzeczy cała odpowiedzialność spada na kompetentne organy administracji państwowej.

5. Wobec nieposzerzenia BPN na obszar całej Puszczy Białowieskiej 1.01.2001 r., domagamy się stanowczo utrzymania w mocy Decyzji DGLP Nr 48/1998, zakazującej wycinki wszystkich drzewostanów 100-letnich i starszych oraz pojedynczych drzew w wieku ponad 100 lat (wg stanu z 1991 r.). Decyzja ta zapewnia ochronę resztek lasów naturalnych i seminaturalnych - najcenniejszych fragmentów Puszczy Białowieskiej, w których nie powinno się zakłócać przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych. Uważamy za niedopuszczalne jakiekolwiek próby złagodzenia istniejących restrykcji, dotyczących pozyskania drewna w Puszczy Białowieskiej.

6. Wszelkie działania odnoszące się do ochrony wartości przyrodniczych Puszczy powinny zmierzać do doskonalenia i uzupełniania istniejącego systemu ochrony. W szczególności, uważamy za konieczne wyłączenie z programu przebudowy realizowanego przez Lasy Państwowe co najmniej 50% powierzchni tzw. drzewostanow przejściowych, stanowiących unikalny w skali Europy przykład spontanicznej sukcesji regeneracyjnej lasu.

Białowieża - Bielsko-Biała, 22 marca 2001 r.

Koalicja Ochrony Puszczy Bialowieskiej zrzesza:

* Komitet Ochrony Orłów - Wrocław
* Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - Gdańsk
* Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - Białystok
* Polski Klub Ekologiczny - Sekcja Parków Narodowych - Kraków
* Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody PRO NATURA - Wrocław
* Stowarzyszenie Zespół Akarologiczny - Poznań
* Stowarzyszenie dla Natury WILK - Bielsko-Biała
* Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej - Białowieża

Porozumienie Dla Dzikiej Przyrody skupia 24 organizacje ekologiczne z całego kraju

adresy korespondencyjne:
1) Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej, 17-230 Białowieża, tel./faks: 085-6812202, e-mail: office@topb.most.org.pl
2) Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, ul. Jasna 17, 43-360 Bystra, tel. 033-8183153, tel./fax: 033-8171468,  pracownia.org.pl, e-mail: biuro@pracownia.org.pl

Maj 2001 (5/83 2001) Nakład wyczerpany